ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Epomeno DS EELLAK - 20/5/2009, 3-5

Σας στέλνω τα προτεινόμενα θέματα για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ
την Τετάρτη, 20/5, στο ΕΔΕΤ, 5ος όροφος, στόχος μας είναι να αρχίσουμε
στις 3:00μμ και να τελειώσουμε στις 5:00μμ.


Προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα 1: Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 2: Ανάγνωση, έγκριση και υπογραφή Πρακτικών 9ης Συνεδρίασης
Θέμα 3: Αξιολόγηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του www.ellak.gr και
επέκταση του με λειτουργίες " Repository Aggregator " για έργα ΕΛΛΑΚ
που συμμετέχουν Έλληνες Developers.
Θέμα 4: Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης των 33 έργων και των έργων
συγγραφής οδηγών ΕΛΛΑΚ.
Θέμα 5: ¨Εγκριση προτάσεων προώθησης ΕΕΛΛΑΚ προς τα Υπουργεία
Οικονομίας και Παιδείας.
Θέμα 6. Εισήγηση για πρόγραμμα του συνεδρίου 19&20 Ιουνίου, X.Μπούρας/Α.Ζάβρας.
Θέμα 7: Ενημέρωση για την "Μελέτη Σκοπιμότητας/Επιχειρησιακό Σχέδιο
για τις μονάδες προώθησης ΕΛΛΑΚ" και την "Μελέτη για την Στρατηγική
τηςΚοινότητας ΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα".
Θέμα 8: Λοιπά Θέματα & ορισμός επόμενης συνεδρίασης ΔΣ.

Θ. Καρούνος


-- 
Πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα, σκεφθείτε το περιβάλλον! Ένα χαρτί
λιγότερο! - http://karounos.gr/blog/