ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Διαβούλευση Μελέτης Χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα

Η *Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, *
www.eellak.gr*) *σε συνέχεια της πρόσφατης
διαβούλευσης<http://advisory.ellak.gr/?p=184>για τη διαμόρφωση
τεκμηριωμένης πρότασης με στόχο την προώθηση του Ανοιχτού
Λογισμικού και των Ανοικτών προτύπων στο Δημόσιο Τομέα, παραθέτει τα βασικά
κεφάλαια της μελέτης για προτάσεις και σχολιασμό και καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στη διαβούλευση.

Η μελέτη με τίτλο «Αποτίμηση της Χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού
Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) στον Δημόσιο Τομέα» αποσκοπεί στην δημιουργία
επιστημονικού υπόβαθρου ικανού να αποτελέσει την βάση για μια εναλλακτική
προσέγγιση στην υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα στην Δημόσια Διοίκηση. Βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους αναλύσεις:
την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α’ βαθμού στην Ελλάδα, την κατηγοριοποίηση λογισμικών στους Ο.Τ.Α, την
τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ και τέλος την
εφαρμογή των πραγματικών δικαιωμάτων (Real options). Συνολικά η μελέτη
συνοψίζει τα αναμενόμενα οφέλη λαμβάνοντας υπόψιν το Ελληνικό Περιβάλλον
και τις Διεθνείς πρακτικές.

*Μπορείτε να σχολιάσετε στους βασικούς άξονες τις πρότασης έως τις 8
Απριλίου στον δικτυακό τόπο των διαβουλεύσεων της
ΕΕΛ/ΛΑΚ<http://advisory.ellak.gr/?p=298>
.*

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271