ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Κάλεσμα προς Φορείς για Καταγραφή Έργων και Δράσεων ΕΛ/ΛΑΚ

*Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για ανάδειξη και προώθηση των
έργων που αφορούν το Ανοιχτό Λογισμικό, το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις
Ανοιχτές Τεχνολογίες επιθυμεί να κάνει μία καταγραφή των σχετικών έργων που
έχουν δημιουργηθεί από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και άλλους
Φορείς ώστε να υπάρξει προβολή των δράσεων αυτών με σκοπό την ανταλλαγή
εμπειρίας και τεχνογνωσίας. **
*

*
*

*Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς
στο οποίο θα υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα έργα τα οποία είναι σχετικά με
Ελεύθερο Λογισμικό, Ανοιχτό Περιεχόμενο και Ανοιχτές Τεχνολογίες ώστε να
υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση αυτών, αλλά και να διευκολυνθεί η
προσβασιμότητα όλων των ενδιαφερομένων (χρηστών, developers κ.α.). *
*
*

*Για την επίτευξη του σκοπού αυτού καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να
συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα η οποία βρίσκεται διαθέσιμη
εδώ<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9KQVhuMEk4aU9RdmlURnE2aUNadnc6MQ>.
Τα αποτελέσματα που θα συλλεχθούν θα δημοσιευθούν σε σχετική σελίδα (wiki)
η οποία θα δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο www.ellak.gr,
 και θα είναι προσβάσιμη από όλους για διορθώσεις και εμπλουτισμό.*
*
Προτρέπουμε επίσης να προωθήσετε το μήνυμα σε εσωτερικές λίστες του φορέα
σας εφόσον κρίνετε ότι υπάρχουν μέλη τα οποία θα ενδιαφερθούν να
συμμετάσχουν στο κάλεσμα*

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271