ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος για ψηφιακή δράση

Αγαπητοί συνεργάτες,

Εκ μέρους της ΕΔΥΤΕ, προσκαλούμε όποιον ενδιαφερόμενο για την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος για άμεση ψηφιακή δράση, σύντομη περιγραφή της οποίας μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Η δράση αφορά στην παρουσίαση των βασικών σημείων κειμένου στρατηγικής/ επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και την αναλυτική παρακολούθηση της εκτέλεσης και τη διοίκηση της/ του.
Αποτελείται από δύο κύρια υποσυστήματα: αφενός τη δημόσια σελίδα παρουσίασης κύριου περιεχομένου της στρατηγικής και της πορείας εφαρμογής της, αφετέρου το εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης εξέλιξης έργων με στόχο την υποστήριξη της επιτυχούς εκτέλεσης της και συντονισμού εμπλεκόμενων φορέων.
Είναι απαραίτητη η λειτουργία του συστήματος ως ένα δυναμικό «κείμενο» για την υποστήριξη της διαβούλευσης του και της παρακολούθησης εκτέλεσης του.

Αναλυτικότερα:
Περιγραφή δράσης
Σε ειδικό δικτυακό τόπο θα παρουσιάζεται το κύριο περιεχόμενο της στρατηγικής (ιστοσελίδα παρουσίασης - (α)), ώστε να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς από όπου κάθε ενδιαφερόμενος, αλλά και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτής, να μπορούν να ανατρέχουν στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις, αλλά και να ενημερώνονται για τις βασικές παρεμβάσεις και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάθε χρονικό σημείο και τις όποιες επικαιροποιήσεις του σχεδίου δράσης της. Εκεί θα εμφανίζονται όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που πραγματοποιούνται από τον Κύριο Φορέα στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής, αλλά και αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Περιλαμβάνονται η χρήση dashboard/ γραφημάτων, ημερολόγιο εκδηλώσεων, δυνατότητα ανατροφοδότησης (ενδεικτικά: υποβολή σχολίων/ προτάσεων και ψηφοφορία), κτλ.
Παράλληλα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η δημόσια παρουσίαση θα συνοδεύεται από εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων που περιλαμβάνονται στη στρατηγική (portfolio management system - (β)), με στόχο την υποστήριξη της επιτυχούς εκτέλεσης αυτής. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Κύριος Φορέας συνεργάζεται με τη συναρμόδια Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και για τον εντοπισμό προβλημάτων, προκλήσεων και ευκαιριών.
Για την προβολή και προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής θα δημιουργηθεί υλικό παρουσίασης και προώθησης της στρατηγικής, αλλά και ευρύτερα της δράσης για την υλοποίηση αυτής, το οποίο θα παρασχεθεί στον Ανάδοχο από τον Κύριο Φορέα.

Τεχνολογίες
Δύνανται να χρησιμοποιηθούν state-of-the-art τεχνολογίες, με συνεννόηση του αναδόχου και του ΕΔΥΤΕ. Το σύνολο του κώδικα θα υπόκειται σε άδειες ανοιχτού λογισμικού και οι μεθοδολογίες θα είναι agile /scrum.

 *  Για τα ζητήματα του κώδικα, αλλά κυρίως και για αυτά των μεθοδολογιών, καθώς και για όλες τα ζητήματα συνεργασίας οι κανόνες και οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν εξαρχής σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν<https://docs.google.com/document/d/1foIsUdSY2h0QwDu36-A1m_xLJdACsZXdhL75N3z2_nE/edit?usp=sharing> τη λειτουργία και τις συνεργασίες του ΕΔΥΤΕ.
Θα πρέπει η υλοποίηση να συμβαδίζει στο δημόσιο τμήμα της με τον οδηγό που παρέχεται στη σελίδα https://guide.services.gov.gr/ με τα απαραίτητα στοιχεία ενσωμάτωσης και αισθητικής του gov.gr<https://www.gov.gr/>.

Χρονοδιάγραμμα
Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις.

 *  Η 1η έκδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 10/6 και θα αφορά κατ’ ελάχιστον το (α) υποσύστημα για δημόσια κυκλοφορία.
 *  Η 2η έκδοση, που θα περιλαμβάνει το σύνολο του έργου, έχει ως προθεσμία τις 28/8.
 *  Τουλάχιστον έως τη 2η έκδοση τα δύο υποσυστήματα θα πρέπει να διασυνδέονται για αυτοματοποίηση παρουσίασης του περιεχομένου (π.χ. τα δημόσια γραφήματα).
 *  Είναι απαραίτητη η διαρκής υποστήριξη της δράσης για διάστημα 2 ετών.


Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Παρακαλώ για τη σχετική αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος απαντώντας σε αυτό το e-mail.

Με εκτίμηση,

Νίκος Βασιλάκης

Επικεφαλής τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού,

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΔΥΤΕ | Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας

[cid:image002.jpg@01D62DCF.3E67D280]

www.grnet.gr<http://www.grnet.gr/> | Λεωφ. Κηφισίας 7, 115 23 Αθήνα

τηλ: +30 210 7474 493  fax: + 30 210 7474 490
e-mail: nvasilakis [ at ] grnet [ dot ] gr

JPEG image

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα από την λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού (Open Source Business),
https://lists.ellak.gr/opensourcebusiness/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensourcebusiness+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων