ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Καινοτόμα μοντέλα πληρωμής για καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους

  • Subject: Καινοτόμα μοντέλα πληρωμής για καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους
  • From: Apostolos Kalogiannis <kalogiannisapostolos [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Wed, 21 Feb 2018 12:30:49 +0200
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την *αναφορά*
<https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_innovative_medicines_en.pdf>
της ομάδας εμπειρογνωμώνων που γνωμοδοτεί σχετικά με αποτελεσματικούς
τρόπους επένδυσης στην υγεία
<https://ec.europa.eu/health/expert_panel/experts/members_en>. Η αναφορά
δεν περιορίζεται σε μια κλειστή οπτική από την πλευρά του πληρωτή των
προϊόντων που παράγει η Ε&Α, αλλά αναγνωρίζει τα δομικά προβλήματα που
δημιουργεί το τρέχον μοντέλο Ε&Α στην βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων
υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες πολύ υψηλές τιμές των νέων φαρμάκων
αλλά και τη σημαντική συνεισφορά δημοσίων πόρων στην Ε&Α, προτείνει τη
διερεύνηση εναλλακτικών μοντέλων όπως η μή αποκλειστική αδειοδότηση, η
ανοιχτή έρευνα και κίνητρα επένδυσης που καθορίζονται από τις
ιατροφαρμακευτικές ανάγκες και την ισότιμη πρόσβαση και όχι στενά από τους
όρους της αγοράς.

Ένα ενδιαφέρον κομμάτι της αναφοράς:*4.8. Revisit patent system and find new ways to fund R&D by results *

*(p. 56)*The variety of problems in health-related, and medicine-related, R&D advise
a review of the role and performance of the current system as the
overwhelming dominant way to reward innovation. Different alternative paths
have emerged as proposals. Although none of them is likely to completely
replace the patent system, the use of alternatives can be a better way to
obtain certain types of innovation, on the hand, and to achieve a different
division of value created, in the specific context of the health sector.Given the magnitude of public funds supporting R&D in health-related
issues, the call for a "public return on public investment" has a natural
appeal. Additional to the more upfront equity considerations that are
usually raised about public funding and private appropriation of R&D
benefits, efficiency reasons are advocated by some in favour of different
rules.Possibilities are public funding to be conditioned to non-exclusive or
equitable licensing, open data and affordable access to resulting medicines
(Health Action International (HAI) 2016). This would allow other companies
to build on the knowledge created by public funds, fostering competition in
the subsequent R&D stages.It is not straightforward to find alternative ways to fund R&D efforts
though in some selected areas, other models to provide R&D incentives, to
pay for innovation and to ensure that health system's objectives are met in
the best way possible should be tried. This is particularly true when
health systems identify clear areas that should be addressed in R&D and
Governments, or other entities, direct money towards such areas.

Among the potential alternatives, and deserving a more in-depth analysis of
their static and dynamic properties, we include the use of prizes (contests
for innovation), the award of multiple-step grants with success
conditionality and the build-up of amortizing funds (Hora and Bogart, 1992).

Απόστολος Καλογιάννης | Apostolos Kalogiannis
kalogiannisapostolos [ at ] gmail [ dot ] com |(+30) 6992097078
<https://www.facebook.com/apostolos.kalogiannis.9>[image:
https://twitter.com/ApKalogiannis] <https://twitter.com/ApKalogiannis>[image:
https://www.linkedin.com/in/apostolos-kalogiannis-bb4b8128?trk=nav_responsive_tab_profile]
<https://www.linkedin.com/in/apostolos-kalogiannis-bb4b8128?trk=nav_responsive_tab_profile>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας της ομάδας εργασίας της PRAKSIS ACCESS, της PRAKSIS και της ΕΕΛΛΑΚ για τις ανοιχτές τεχνολογίες στο φάρμακο και στον χώρο της υγείας.,
https://lists.ellak.gr/wg-open-source-medicine/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <wg-open-source-medicine+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.