ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Απολογισμός Δράσεων 2011 - Προγραμματισμός Δράσεων 2012

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΕΕΛ/ΛΑΚ που θα
πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου του 2012 θα εγκριθεί ο απολογισμός των
δράσεων του 2011 καθώς και ο προγραμματισμός των δράσεων του 2012.

*Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι **βασικοί στόχοι μας είναι:*

 - η διεύρυνση της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 - η αξιοποίηση τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής,
 - η ανάδειξη των καινοτομικών προσεγγίσεων,
 - η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, συνεργασίας και διάδοσης τεχνογνωσίας
ανάμεσα στις κοινότητες, καθώς και
 - η ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αξίας του ανοικτού περιεχομένου και
των συνεργατικών μοντέλων δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο
*
καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους **στο
http://advisory.ellak.gr/ για τις δράσεις που θα ήθελαν να αναλάβει η
ΕΕΛ/ΛΑΚ το 2012 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.*

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271