ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Interested in HELP application - Jenna

Hi Team,

Hope all is well.


My name is Jenna, I'm an undergraduate student majoring in computer science
in Canada. I'm interested in the HELP mobile application project. I'm
writing to ask for more details about the project and suggestions if
possible.

Here are some of my ideas and confusions.

Develop the app using react native. (I wonder which tool would you prefer
to use in this project? Would it be better to do iOS and Android
separately, eg. use Android Studio?)

Use React Native geolocation to access the device's location in the app.

Use Firebase to provide real-time warning or alert messages.

Use Twilio to send SMS and voice messages.


  1.

  Use location data to provide personalized assistance or alerts during
  emergencies.  1.

  Access the device's location by react native geolocation, and connect
  with the user's smartwatch or etc by react-native-bluetooth-serial or
  react-native-bluetooth-low-energy, then we can retrieve data from the
  device. Also, I think we can check if the wearable device provides a
  specific SDK or API for their devices, it may provide additional
  functionality or more specific access to the device's capabilities.  1.

  Protect users' medical information when the data is being sent to their
  contacts  1.

  Generate a private and public key pair using OpenSSL to perform
  cryptographic operations, including encryption and decryption. And to
  securely store the private key using Keychain Services for iOS, and the
  Android Keystore system for Android. Use the public key to encrypt users'
  sensitive data before sending it to Firebase. And then the private key
  would be used by the authorized contacts to decrypt the encrypted data.  1.

  Limit access to authorized receiver users, using OAuth 2 authorization
  protocol to grant access to sensitive data.  1.

  Use SSL/TLS encryption for APIs, to secure the communication between the
  client-side and server-side components of the application, and to prevent
  interception or tampering of data during transmission.  1.

  Inbound component: receive warnings or assistance of any kind and allow
  remote usage for the phone to light the flashlight or send a voice message
  (I wonder what kinds of assistance can users receive?)  1.

  Use the Firebase Cloud Messaging mechanism to connect the devices and
  servers. Users can segment and send targeted notifications and pop-up alert
  messages to other users.  1.

  Use react-native-torch to light the flashlight remotely.  1.

  Use Twilio to send SMS and voice messages. I found that they don’t have
  a good option to send a voice message in react native, but I did find a way
  to do speech to text conversion in react native, which I think might be
  useful as an additional feature. In addition, to record, upload and send a
  recording to their emergency contacts in react native is achievable, but it
  might cost more time, which is not recommended for real emergency
  situations.  1.

  Outbound component: send automatically location and other data if they
  are available (from any connected device like smartwatches or other
  health/sport devices) via multiple technologies and communication channels
  in case of imminent or occurring incident or dangerous situation
  constituting an immediate threat to users' health and safety, so that users
  can report the incident and be reached and receive any kind of assistance.  1.

  For automatically sending location and other data when certain criteria
  are met feature.


When the user's physical actions may trigger an automatic emergency
response, I think it can be solved by developing a system that can
accurately distinguish between normal physical activity and emergency
situations. Implementing machine learning algorithms to analyze the user's
activity patterns over time and detect any sudden or anomalous changes in
the user's activity patterns that may indicate a problem. These algorithms
could take into account factors such as the user's heart rate, blood
pressure, movement patterns, and other biometric data, and some external
data factors such as weather conditions, and location data.


  1.

  When a significant change is detected, the app should trigger an alert
  to notify the user and send automatically location and other data. The
  alert could include details about the change in activity pattern, the
  user's current location, and any other relevant information.

In addition, HELP should continue to monitor the user's activity patterns
to ensure that the situation is resolved and the user returns to their
normal patterns.


  1.

  Users could also help train the model by wearing their smartwatch or
  fitness tracker during physical activities and indicating their status in
  the app, so that it can learn the user's baseline behavior during different
  activities and adjust its response accordingly.I wonder if there is anywhere I can make some contributions since there is
not a repo listed and what is the priority of this task?

Thank you for your time. I'm looking forward to hearing from you.Best regards

Jenna
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων