ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interest to participate in GSoC 2023 under GFOSS

Dear Priyansh,

You will have to make a proposal on how you will attack the problem.
We will help you to answer all your questions on the way.
But before that, lets make sure that we see the same challenges!
To begin with, can you provide an example (program) input and
a possible output?


On Mon, Feb 27, 2023 at 07:30:00PM +0530, Priyansh Saxena wrote:
> Dear esteemed community members,
> 
> I hope this email finds you well. My name is Priyansh, and I am a
> freshman pursuing an engineering undergraduate degree in India. I am
> reaching out to express my interest in participating in GSoC '23 under
> GFOSS. I have been programming with Python for the past three years
> and am eager to make my first contribution to an open-source project.
> 
> As I was exploring potential ideas, I came across the project
> "Development of an interactive flow visualization tool for
> visual/blockly programming, for educational use." I am confident that
> I can make a meaningful contribution to this project with my current
> skill set and experience.
> 
> I am writing to humbly request your guidance on how to begin
> contributing to this project. I am eager to learn and grow as a
> developer.Thank you.
> 
> Sincerely,
> Priyansh Saxena

> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων