ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in HELP application - Jenna

 Jenna,
hi !
Thank you for your interest in HELP project.You have to make a full proposal according to GSOC rules and I will help you with this.Your questions do not have a binary answer so feel free to contact me to arrange a teleconference. 
If you like you can find me as chiossif at ... 
If not, for any reason (NQA, NHF), I will be available to reply (briefly) to your questions this weekend. Please contact me on this.
Freely,Ch IossifChristos Iossifides

  On Tuesday, February 28, 2023 at 01:44:49 PM GMT+2, JA <hariboengr [ at ] gmail [ dot ] com> wrote: 
 
 
Hi Team,


Hope all is well. 
My name is Jenna, I'm an undergraduate student majoring in computer science in Canada. I'm interested in the HELP mobile application project. I'm writing to ask for more details about the project and suggestions if possible.


Here are some of my ideas and confusions. 


Develop the app using react native. (I wonder which tool would you prefer to use in this project? Would it be better to do iOS and Android separately, eg. use Android Studio?)


Use React Native geolocation to access the device's location in the app.

Use Firebase to provide real-time warning or alert messages.

Use Twilio to send SMS and voice messages.

  
  -  
Use location data to provide personalized assistance or alerts during emergencies.


  
  -  
Access the device's location by react native geolocation, and connect with the user's smartwatch or etc by react-native-bluetooth-serial or react-native-bluetooth-low-energy, then we can retrieve data from the device. Also, I think we can check if the wearable device provides a specific SDK or API for their devices, it may provide additional functionality or more specific access to the device's capabilities. 


  
  -  
Protect users' medical information when the data is being sent to their contacts


  
  -  
Generate a private and public key pair using OpenSSL to perform cryptographic operations, including encryption and decryption. And to securely store the private key using Keychain Services for iOS, and the Android Keystore system for Android. Use the public key to encrypt users' sensitive data before sending it to Firebase. And then the private key would be used by the authorized contacts to decrypt the encrypted data. 


  
  -  
Limit access to authorized receiver users, using OAuth 2 authorization protocol to grant access to sensitive data. 


  
  -  
Use SSL/TLS encryption for APIs, to secure the communication between the client-side and server-side components of the application, and to prevent interception or tampering of data during transmission.


  
  -  
Inbound component: receive warnings or assistance of any kind and allow remote usage for the phone to light the flashlight or send a voice message (I wonder what kinds of assistance can users receive?)


  
  -  
Use the Firebase Cloud Messaging mechanism to connect the devices and servers. Users can segment and send targeted notifications and pop-up alert messages to other users.


  
  -  
Use react-native-torch to light the flashlight remotely.


  
  -  
Use Twilio to send SMS and voice messages. I found that they don’t have a good option to send a voice message in react native, but I did find a way to do speech to text conversion in react native, which I think might be useful as an additional feature. In addition, to record, upload and send a recording to their emergency contacts in react native is achievable, but it might cost more time, which is not recommended for real emergency situations.


  
  -  
Outbound component: send automatically location and other data if they are available (from any connected device like smartwatches or other health/sport devices) via multiple technologies and communication channels in case of imminent or occurring incident or dangerous situation constituting an immediate threat to users' health and safety, so that users can report the incident and be reached and receive any kind of assistance.


  
  -  
For automatically sending location and other data when certain criteria are met feature. When the user's physical actions may trigger an automatic emergency response, I think it can be solved by developing a system that can accurately distinguish between normal physical activity and emergency situations. Implementing machine learning algorithms to analyze the user's activity patterns over time and detect any sudden or anomalous changes in the user's activity patterns that may indicate a problem. These algorithms could take into account factors such as the user's heart rate, blood pressure, movement patterns, and other biometric data, and some external data factors such as weather conditions, and location data.

  
  -  
When a significant change is detected, the app should trigger an alert to notify the user and send automatically location and other data. The alert could include details about the change in activity pattern, the user's current location, and any other relevant information.


In addition, HELP should continue to monitor the user's activity patterns to ensure that the situation is resolved and the user returns to their normal patterns.

  
  -  
Users could also help train the model by wearing their smartwatch or fitness tracker during physical activities and indicating their status in the app, so that it can learn the user's baseline behavior during different activities and adjust its response accordingly.
I wonder if there is anywhere I can make some contributions since there is not a repo listed and what is the priority of this task? 


Thank you for your time. I'm looking forward to hearing from you.Best regards

Jenna

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων