ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC 2017

Hello, I am Kashish Punjani 4th year B.tech computer science student from
IIIT-Hyderabad India.

I am interested in the project mentioned under The Transparency Program
initiative - Diavgeia. I am proficient in PHP, Mysql and have developed
database web application as part of my academic project.

I would like to start actively contributing and so I would be grateful if I
could get a few pointers regarding how to get started with the code-base
and the reference documents. .I have shared my resume so that you to know
more about my experiences and skills.

Regards,
Kashish Punjani

Attachment: CV.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων