ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] FYI...: [GSoC Mentors] 7 Deadly Sins of GSoC

  • Subject: [opensource-devs] FYI...: [GSoC Mentors] 7 Deadly Sins of GSoC
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 14:46:17 +0200
...

---------- Forwarded message ----------
From: Inder singh <singhs [ dot ] ishwer [ at ] gmail [ dot ] com>
Date: 2018-03-22 10:23 GMT+02:00
Subject: [GSoC Mentors] 7 Deadly Sins of GSoC
To: Google Summer of Code Mentors <
google-summer-of-code-mentors-list [ at ] googlegroups [ dot ] com>


Since this year, I have been accepting a good amount of speaking
opportunities at various companies and universities. About 2 weeks back I
gave a talk at Thapar University, Patiala (Punjab, India) titled "seven
deadly sins of GSoC" under the broader title of "Skill Gap in Indian Tech
Industry". I got a really good response to this title and content so I
thought might as well share the slides here.

https://docs.google.com/presentation/d/1IRB2nnO1yxG348u_
QjEJkhoxiq9C9C7nnDOFC6vUz3M/edit?usp=sharing


-- 
Inder Singh

Ekoangkaar sahai
http://www.ishwerdas.com
singhs [ dot ] ishwer [ at ] gmail [ dot ] com
indrplus [ at ] gmail [ dot ] com

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Google Summer of Code Mentors List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to google-summer-of-code-mentors-list+unsubscribe [ at ] googlegroups [ dot ] com.
To post to this group, send email to google-summer-of-code-mentors-
list [ at ] googlegroups [ dot ] com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/google-summer-of-code-
mentors-list.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
msgid/google-summer-of-code-mentors-list/CAAH5%3Dogfg%2B6dKap7YbYNhHcEP%2B%
2BcMOtm41AvNr%2BDEGPWDjFgyg%40mail.gmail.com
<https://groups.google.com/d/msgid/google-summer-of-code-mentors-list/CAAH5%3Dogfg%2B6dKap7YbYNhHcEP%2B%2BcMOtm41AvNr%2BDEGPWDjFgyg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.-- 
---------------------------
http://mathe.ellak.gr/
http://www.eellak.gr/,
http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr,
https://opengov.ellak.gr/,
https://opendata.ellak.gr/,
https://opendesign.ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων