ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Feedback on Greek Spelling Dictionary

Hello,
I have submitted a draft proposal for the project of  Greek Spelling and
Grammatical dictionary and updated my proposal in TMS. I would like to get
if possible any feedback regarding that so that I can improve them; make
them more clear if needed and meet mentors' requirements.

Thank you in advance
Dimitrios Kelesis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων