ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC Projects : Deepbots

Hello Manos, Konstantinos and Nikolaos,
In continuation to the discussion on the github issue for extending
deepbots to evolutionary algorithms, I have submitted a draft proposal
through the GSoC portal. For now, I have kept the proposal to be
relatively empty by adding filler text. I plan to complete these and add
all the other sections needed as per the GSoC proposal guidelines. But I
think, it's essential to first decide the end goals and details about how
to pursue them. So I have mainly focussed on two sections; Goals and
Specifications and I would love to get your suggestions on those. We can
discuss the ideas in the comments itself and decide on a concrete
framework. Once that is done, I'll add all the other details such as
week-wise breakdown of the work to be done and other things in the next
iteration of the proposal. I thought that it would be pointless to add
those things right now since I first need to decide the details of how to
pursue the goals. Kindly let me know your thoughts on this.

Regards,
Vedant

On Thu, Mar 11, 2021 at 5:50 PM Vedant Kandarp Shah <
f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in> wrote:

> Hi Manos,
>
> Thanks for the reply and thanks a lot for all the useful tips on how to
> get started! I’ll start working with Webots and Deepbots straight way and
> will definitely get back to you for further discussion regarding this.
> Looking forward to working on this with you.
>
>
>
> Regards,
>
> Vedant
>
>
>
> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
> Windows 10
>
>
>
> *From: *Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
> *Sent: *11 March 2021 04:57 PM
> *To: *Vedant Shah <f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>;
> gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr
> *Subject: *Re: [gsoc-developers] GSoC Projects : Deepbots
>
>
>
> Hello Vedant,
>
> I am glad to hear that you are interested in contributing to deepbots
> project! Indeed, your plan seems that is the best way to be prepared for
> the GSoC proposal phase. First of all, feel free to contact us via email
> for any help or open a discussion at project's github page. In order to be
> familiar with webots and deepbots you can try to run and reproduce the
> examples included at deepworlds repository. There are extensive tutorials
> in deepbots-tutorials repository. If you find a bug or develop a fix you
> are welcome to open an issue or PR respectively. After all you can checkout
> the deepbots' issues which are tagged with 'ideal first issue' in order to
> be familiar with the codebase.
>
> Feel free to contact us for help. You can join GFOSS
> <https://matrix.to/#/%23gsoc2021:chat.ellak.gr?via=chat.ellak.gr&via=matrix.org>
> matrix channel as well.
>
> Best regards,
>
> Manos.
>
>
>
> On 11/3/21 5:22 π.μ., Vedant Shah wrote:
>
> Hello everyone,
>
> I am Vedant Shah, a pre-final year undergraduate student at BITS Pilani,
> India. I am primarily interested in two projects hosted by GFOSS for GSoC
> 2021: “Extend Deepbots to support stable-baseline and implement gym style
> default Reinforcement Learning Experiments” and “Extend Deepbots to support
> evolutionary algorithms”.
>
>
>
> A little bit on my background: I have been working in the fields of deep
> learning and (especially) reinforcement learning for quite some time now
> and have worked on / am working on several related projects and research.
> As a part of these, I have significant experience with working with deep
> learning frameworks like PyTorch, tensorflow, etc. and also with tools
> specific to reinforcement learning such as OpenAI gym, stable-baselines,
> rllib, etc. I am also a core-contributors to a pytorch first reinforcement
> learning library. A part from reinforcement learning, I have also worked in
> robotics on tasks such as navigation, motion planning and control.
>
>
>
> I have always been interested in real-world reinforcement learning and
> specially it’s applications in robotics. IMy avid interests in real-world
> RL is the main driving factor behind be choosing these projects (I’ll be
> happy to work on any of these). Although I am not familiar with Webots *
> *yet** it seems like a really actionable platform for testing out
> algorithms in context of robotics. I have grown familiar to deepbots over
> the past couple of days and am pretty confident I can pull (any of) these
> two projects off.
>
>
>
> Currently I have a very rough plan of action in mind which includes
>
>
>
>  1. Getting comfortable with Webots (can be done before the actual work
>  period begins)
>  2. Researching upon some relevant evolutionary algorithms (for eg.
>  which have been proved to be robust to noisy data) which can be used in
>  context of robotics
>  3. Start implementing those
>
>
>
> For the stable-baselines project, I am already familiar and have used
> stable-baselines before and directly jump to integrating it once I am
> familiar Webots (again, this can be done before the actual work period
> begins). I am aware that these plan of action is not very detailed and is
> very unrefined. So I’d like to get in touch with the mentors Manos
> Kirtas, Konstantinos Tsampazis, Nikolaos Passalis to discuss the project
> further. Looking forward to hearing from you soon!
>
>
>
> Regards,
>
> Vedant
>
>
>
> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
> Windows 10
>
>
>
>
>
>
>
> ----
>
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων