ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Expanding Hephaestus to type-check TypeScript

Dear GFOSS Development Team,

after spending the past days reading the paper "Well-Typed Programs Can Go
Wrong", looking through the Hephaestus project's code, reading and joining
the mailing list, and learning more about type-checking in compilers, I
have taken a great interest in the open-source project and what the team is
trying to accomplish.

The topics of testing and bug-hunting have always intrigued me, so
naturally, this project drew me. The fact that Hephaestus has already found
more than a hundred bugs in the Java, Groovy, and Kotlin compilers only
make it more interesting as to what it can accomplish in a language that
has risen in popularity and usage in the past years, such as TypeScript.

Firstly, I would like to introduce myself, I am a passionate
second-semester Computer Science student at the University of Economics and
Business. I have python, Java, Javascript, and C++ knowledge. I have
attached my resume, which contains a link to my GitHub profile.

Secondly, I would like to apologize for not communicating with the team
earlier. I admire both the work of the project's contributors and the depth
of their knowledge on the topic of JVM compilers, but also their
persistence and motivation to find bugs in the compilers, which is a great
contribution to the user-base of these languages that comes with little
reward and recognition. This, I believe, is the core of open-source and is
another reason that I am this interested in the project.

Thirdly, I understand whether the nature of GSoC does not lead to my
proposal being accepted, but I would like to contribute to the project
regardless of whether I am accepted or not. How can we go about this? I am
very passionate about contributing to Hephaestus and I would like to have
some of the communication and guidance the mentors would have provided me
in the program, even if I am working outside of GSoC. I am not looking at
any other organizations or ideas, so I will definitely have the time to
commit to the project if my proposal does not go through this year!

Finally, would it be possible to send over a draft of my proposal and work
through it with one of the mentors in order to improve it and get helpful
tips?

Thanks a lot in advance, and keep on improving the open-source community
both in Greece and internationally.

Kind regards,
Alexios Papadopoulos-Siountris

Attachment: alex_papadopoulos_cv.pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων