ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in DIY IoT Physics application


Dear Kolli Krishna Rishi,

I would like you to know that at first we could work on individual sensors and actuators and then go to do the specific system integration. The possible set of five sensors is: distance sensor, (humidity, pressure, and temperature combined sensor), color sensor, angle sensor, magnetic compass sensor. A possible set of five actuators can be: servo motor, stepper motor, RGB led, magnetic coil, photoresistor. At first one can combine one to two sensors and one to two actuators and perform some simple experiments and then implement them to the specific experiments presented in github.

The project independant to its duration has a starting day of May 29th and two reports, one mid-report at July 14th and a final one at August 20th. Of course we will interact in between frequently to solve possible problems and assess progress. Therefore one has to spread the 175 hours in the above mentioned period. As for the selection there no additional rules on part of our organization, but of course the candidate should comply with the GSoC rules and her/his proposal should be the best among he applicants.

Best wishes,

Hariton Polatoglou

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Thank you sir.

Regarding the experiments, is there any specific order in which I have to
develop the dashboard for each experiment or can I go in any order.

And also, if possible, could you please provide me with all the apparatus
and sensors and actuators that are used in each experiment so that I can
prepare my proposal accordingly.

Could you also inform me about any prerequisites for the project, because
some organizations consider previous contributions to the organization to
filter proposals. Since I have not made any contribution yet, will it
impact the selection of my proposal in any manner?

Since the project is medium , 175 hours, I was thinking that this would be
a 12 week project. Please correct me if I am wrong.

I really thank you for taking time out of your busy schedule to read this
email . Hope to hear from you soon.

Yours Sincerely,
Kolli Krishna Rishi


On Mon, Mar 6, 2023 at 1:38 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:


Dear Kolli Krishna Rishi,

thank you very much for your interest and your ideas and questions.
The purpose of the project is to build and program 5 IoT sensors and 5
IoT actuators and 5 ThingsBoard Dashboards that will manage 5
experiments.  I would like you to know that "Currently available
experiments.md" is updated. Of course the idea is that the DIY IoT
sensors and actuators can be used in a variety of experiments and not
particularly to the ones that are currently presented.  If you decide
to participate please notice that you have to propose a specific plan.
 In preparing your plan, I will be glad if I can be of any assistance.

Best regards,

Hariton Polatoglou.


Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Hi,
My name is Kolli Krishna Rishi. I am currently an under-graduate student
currently in my 3rd year,specializing in IOT,Cyber Security , Blockchain
Technology.

I am interested in the DIY IoT Physics application as I have adequate
knowledge in the field and am highly interested in developing the
application.

I am writing this email to clarify some doubts I had while reading the
project statement.

Firstly, The project will require testing with actual components and
final
deployment. So, will I have to be present physically to ensure the
application is working smoothly or will I have some assistance in the
setup
of the experiment and remote access to the experiment.

Secondly,The project is meant to cater to a wide range of students who
may
need the equipment at the same time. So , how do we tackle the issue with
the limited hardware we have at hand. I had an idea to implement a
waitlist, but with the growth of the number of students waiting, students
may need weeks to get their hands on the equipment.

Thirdly, The project github page has only 1 experiment available. By when
expect to know about the remaining experiments and the sensors and
actuators they use. This information beforehand will help me in creating
a
basic dashboard which will give me an edge over other applicants and also
help me start the project with adequate time to research the experiments
and their expected outcomes.

And also, Since the repository hasn't been updated since 2 weeks, could
you
please inform me the priority of this task.

I really thank you for taking time out of your busy schedule to read this
email . Hope to hear from you soon.

Yours Sincerely,
Kolli Krishna Rishi
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων