ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Application for GSOC 2024

Thank you for the information.

On Wed, Mar 20, 2024, 4:57 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Lakshay,
>
> Follow this link
> <https://docs.google.com/document/d/1wEtu301sHvQ0B1TninxWGMJ2smtyehEvlzaFBsiVsPk/edit>
> to find useful information about the Flexbench project.
>
> Starting with the documentation and attempting to build the project are
> excellent initial steps.
>
> Pay particular attention to the expectations section, and don't hesitate
> to reach out if you have any questions.
>
> Best regards,
> Giannis Skitsas
>
> --
> Ioannis Skitsas
>
>
>
> On Tue, Feb 27, 2024 at 3:34 PM Lakshay Tyagi <tyagilakshay118 [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi everyone,
>>
>> I hope this email finds you well. My name is Lakshay Tyagi, and I am
>> writing to express my interest in participating in Google Summer of Code
>> (GSOC) 2024. After carefully reviewing the project ideas, I am particularly
>> interested in contributing to the development of Flexbench. Below, I've
>> outlined my qualifications and why I believe I would be a valuable addition
>> to this projects:
>>
>> Project : Enhancements for Flexbench: OpenAPI Integration and
>> Anonymization using Machine Learning (ML)
>>
>> Brief Explanation:
>> Flexbench is a versatile NodeJS application used for generating simulated
>> HTTP traffic. The project aims to integrate OpenAPI support, implement
>> anonymization features using machine learning, enhance the UX/UI of the
>> desktop app, address existing bugs, and improve documentation.
>>
>> Expected Results:
>>
>> Integration of OpenAPI support.
>> UX/UI improvements in the desktop app.
>> Bug fixes.
>> Documentation enhancements.
>> Duration of the Project: 350 hours.
>>
>> Related Repositories:
>>
>> Flexbench GitHub Repository: https://github.com/dspinellis/alexandria3k
>> Flexbench Documentation: https://dspinellis.github.io/alexandria3k/
>> Knowledge Prerequisites:
>> NodeJS, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, React, Electron, Docker,
>> Machine Learning, OpenAPI.
>>
>> Mentors:
>>
>> Ioannis Skitsas (iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com)
>> Marios Karagiannopoulos (mariosk [ at ] gmail [ dot ] com)
>>
>> I am confident that my skills in React, Node.js, javaScript and Docker
>> make me well-suited for these projects. I am eager to contribute to
>> open-source development and am committed to delivering high-quality work
>> within the GSOC timeframe.
>>
>> Thank you for considering my application. I look forward to the
>> opportunity to discuss further and contribute to the success of these
>> projects.
>>
>> Best regards,
>> Lakshay Tyagi
>> +91-9879-46454
>> ----
>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
>> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων