ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Application for GSOC 2024

Hi Lakshay,

Follow this link
<https://docs.google.com/document/d/1wEtu301sHvQ0B1TninxWGMJ2smtyehEvlzaFBsiVsPk/edit>
to find useful information about the Flexbench project.

Starting with the documentation and attempting to build the project are
excellent initial steps.

Pay particular attention to the expectations section, and don't hesitate to
reach out if you have any questions.

Best regards,
Giannis Skitsas

--
Ioannis Skitsas



On Tue, Feb 27, 2024 at 3:34 PM Lakshay Tyagi <tyagilakshay118 [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hi everyone,
>
> I hope this email finds you well. My name is Lakshay Tyagi, and I am
> writing to express my interest in participating in Google Summer of Code
> (GSOC) 2024. After carefully reviewing the project ideas, I am particularly
> interested in contributing to the development of Flexbench. Below, I've
> outlined my qualifications and why I believe I would be a valuable addition
> to this projects:
>
> Project : Enhancements for Flexbench: OpenAPI Integration and
> Anonymization using Machine Learning (ML)
>
> Brief Explanation:
> Flexbench is a versatile NodeJS application used for generating simulated
> HTTP traffic. The project aims to integrate OpenAPI support, implement
> anonymization features using machine learning, enhance the UX/UI of the
> desktop app, address existing bugs, and improve documentation.
>
> Expected Results:
>
> Integration of OpenAPI support.
> UX/UI improvements in the desktop app.
> Bug fixes.
> Documentation enhancements.
> Duration of the Project: 350 hours.
>
> Related Repositories:
>
> Flexbench GitHub Repository: https://github.com/dspinellis/alexandria3k
> Flexbench Documentation: https://dspinellis.github.io/alexandria3k/
> Knowledge Prerequisites:
> NodeJS, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, React, Electron, Docker,
> Machine Learning, OpenAPI.
>
> Mentors:
>
> Ioannis Skitsas (iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com)
> Marios Karagiannopoulos (mariosk [ at ] gmail [ dot ] com)
>
> I am confident that my skills in React, Node.js, javaScript and Docker
> make me well-suited for these projects. I am eager to contribute to
> open-source development and am committed to delivering high-quality work
> within the GSOC timeframe.
>
> Thank you for considering my application. I look forward to the
> opportunity to discuss further and contribute to the success of these
> projects.
>
> Best regards,
> Lakshay Tyagi
> +91-9879-46454
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων