ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Re: IoT Physics Experiments Project Need Help

Thank you for your response. Once I will get the request information, I
will make a proposal and get back to you.

On Thu, 28 Mar, 2024, 9:46 am , <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:

> Dear Manu Dev,
>
> thank you for your interest and surely your experience will be useful
> for the project in case that you will send a proposal and be accepted.
> I will send you the requested information later today.
>
> Best regards,
>
> Hariton Polatoglou.
>
> Quoting Manu Dev <manudev0004 [ at ] gmail [ dot ] com>:
>
> > Greetings All,
> >
> > I hope this message finds you well. I am Manu Dev currently in 3rd year
> > pursuing B.Tech Degree from Delhi University, and I am writing to express
> > my interest in participating in the Google Summer of Code program with
> the
> > "DIY IoT Physics Experiments for Education" project.
> >
> > I had mailed previously and even tried to contact mentor for the project
> > but not got any response.
> >
> > I recently came across the project idea and was immediately drawn to it.
> I
> > find this idea useful as When I joined my course the first semester was
> > online due to corona so I used many online available tools for all the
> > experiments. Thus I know the importance of this project and how it can be
> > useful to other students.
> >
> > I have experience working on various electronics projects and most
> > recently, I worked with ESP07 for a smart home project where I build
> > various devices such as smart plug, smart-pot, safety devices etc. I am
> > quite comfortable with other ESP8266 variants too such as NodeMCU.
> >
> > I believe my skills would be beneficial for this project as I am good at
> > programming and hands on experience with these devices gives leverage to
> > make this project more beneficial and realistic.I am particularly
> > interested in leveraging my experience to contribute to the development
> of
> > this project.
> >
> > From my understanding, the project aims to create DIY IoT physics
> > experiments, utilizing ESP8266-based sensors and actuators connected to
> an
> > IoT platform like ThingsBoard using MQTT protocol, and finally creating
> > instructions for the assembly and documentation for the software.
> >
> > While I found the project idea great, I noticed that there is limited
> > information available on the GitHub repository, mainly consisting of
> > images. I would greatly appreciate it if you could provide me with more
> > detailed information or resources related to the project. Additionally
> for
> > creating a proposal I need some additional information such as:
> > Will all the sensors and actuators be virtual too? If not, from where I
> > will be getting the inputs.
> >
> > Thank you. I look forward to hearing from you soon.
> >
> > Regards,
> > Manu Dev
>
>
>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων