ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Re: IoT Physics Experiments Project Need Help

Dear Manu Dev,

please look at https://github.com/tkampo/DIY-Physics-IoT/tree/patch-1/GSoC%202023 where the outcomes of the GSoC2023 on the project are presented. I would be glad to answer any questions regarding the project.

Best regards,

Hariton Polatoglou.

Quoting Manu Dev <manudev0004 [ at ] gmail [ dot ] com>:

Thank you for your response. Once I will get the request information, I
will make a proposal and get back to you.

On Thu, 28 Mar, 2024, 9:46 am , <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:

Dear Manu Dev,

thank you for your interest and surely your experience will be useful
for the project in case that you will send a proposal and be accepted.
I will send you the requested information later today.

Best regards,

Hariton Polatoglou.

Quoting Manu Dev <manudev0004 [ at ] gmail [ dot ] com>:

> Greetings All,
>
> I hope this message finds you well. I am Manu Dev currently in 3rd year
> pursuing B.Tech Degree from Delhi University, and I am writing to express
> my interest in participating in the Google Summer of Code program with
the
> "DIY IoT Physics Experiments for Education" project.
>
> I had mailed previously and even tried to contact mentor for the project
> but not got any response.
>
> I recently came across the project idea and was immediately drawn to it.
I
> find this idea useful as When I joined my course the first semester was
> online due to corona so I used many online available tools for all the
> experiments. Thus I know the importance of this project and how it can be
> useful to other students.
>
> I have experience working on various electronics projects and most
> recently, I worked with ESP07 for a smart home project where I build
> various devices such as smart plug, smart-pot, safety devices etc. I am
> quite comfortable with other ESP8266 variants too such as NodeMCU.
>
> I believe my skills would be beneficial for this project as I am good at
> programming and hands on experience with these devices gives leverage to
> make this project more beneficial and realistic.I am particularly
> interested in leveraging my experience to contribute to the development
of
> this project.
>
> From my understanding, the project aims to create DIY IoT physics
> experiments, utilizing ESP8266-based sensors and actuators connected to
an
> IoT platform like ThingsBoard using MQTT protocol, and finally creating
> instructions for the assembly and documentation for the software.
>
> While I found the project idea great, I noticed that there is limited
> information available on the GitHub repository, mainly consisting of
> images. I would greatly appreciate it if you could provide me with more
> detailed information or resources related to the project. Additionally
for
> creating a proposal I need some additional information such as:
> Will all the sensors and actuators be virtual too? If not, from where I
> will be getting the inputs.
>
> Thank you. I look forward to hearing from you soon.
>
> Regards,
> Manu Dev


----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων