ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Fwd: Regarding Gsoc 2018

Sure Sir
I will try my best and will take a little bit help of google translate for
the same.

Regards
Aditya

On Sun, Mar 11, 2018 at 9:03 PM, Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr> wrote:

> Dear Aditya,
>
> Thank you for your interest.  I find your experience very interesting
> and relevant to the project.  Would you be able to read and understand
> Greek Gazette entries?  You can find them at http://www.et.gr.  This is
> required in order to find heuristics and to verify your results.
>
> Kind regards,
>
> Diomidis Spinellis
>
> On 11/03/2018 17:28, aditya gupta wrote:
>
>> Dear Sir,
>>
>> I am Aditya Gupta, a 3rd-year student at Indian Institute of Information
>> Technology, Gwalior, India with major in Information Technology.
>>
>> I have a strong inclination towards gazette-analysis and I want to
>> contribute to it.
>>
>>  From the past two years, I have been doing various Python, Java, Android
>> projects and also have contributed to the open source community and Have
>> participated in various Open Source programs such as Hacktoberfest by
>> DigitalOcean.
>>
>> I would love to work with you for the GSOC 2018 and want to start
>> contributing as early as possible to create something positive, unique and
>> helpful. Therefore, please guide me on how should I proceed to start
>> collaborating withGFOSS.
>>
>>
>> Regards,
>>
>> Aditya Gupta
>>
>> You can find my projects on GitHub:github.com/AdityaGupta030697 <
>> http://github.com/AdityaGupta030697>
>>
>>
>>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων