ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Doubt about Zeus


> On 22 Mar 2018, at 18:41, Alejandro Lara <alc044 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
> 
> I hope you are well. My name is Alejandro and I am really interested in participating in the Zeus project in this GSoC 2018. I have read the project’s description at the GSOC2018 Projects page and have some background in cryptography (although no specifically in e-voting) in C, C++ and Python. I have taken a glance at the zeus github repository, and read the Helios documentation. I am also familiarizing with the Weld framework. However, I have some doubts I would appreciate you can help me with:
> 
>  
> -What are the fundamental cryptographic concepts we should revise, besides el Gamal, Sako-Kilian protocol, and HVZK?

You should now about elliptic curves and bilinear pairings, because these are used in the new shuffle.

> -What steps or guide you think are best to approach this specific project?

* Get familiar with the theory that may not know

* Check the available technological solutions and what we have implemented to this point

* Make sure you understand that

* Study weld and see how it can be leveraged for our needs.

* Plan and implement the necessary steps for weld to be usable for our needs. 

> - In the projects description you mentioned, that on last year’s GSoC a Zero-Knowledge Shuffle mechanism in C/C+ was implemented. I assume we will construct over that code. I skimmed through the github repository and was not able to find the code, could you please point me in the right direction?

GSoC was not about the C/C++ implementation, it was about implementing it in Python using C libraries for the crypto. The pure C/C++ implementation is available at:

https://bitbucket.org/JannoSiim/hat_shuffle_implementation

However, the GSoC proposal is not about using the C/C++ implementation, which will in all probability remain the fastest solution, but about seeing how weld can speed up Python with C/C++ bindings.

> - For testing the shuffle mechanism, what is the easiest way to deploy Zeus?

You don’t need to deploy Zeus; the shuffle mechanism should work as stand-alone.

Best Regards,

Panos.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων