ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Interested in MD-Attractor project - GSOC 2024

Dear Mentors,

Hope you are doing well. Apologies for sending a personal email. I am Ayush
Ray, Final year student at National Institute of Technology, Durgapur
India. I am interested in contributing to the MD-Attractor project under
GFOSS, during Google Summer of Code 2024.

I have gone through the prerequisites, and started proceeding in that
direction, but had some doubts:
1. Do we need to have an extension which detects the current song that is
being played in the background, and suggests the song based on the existing
Ego Network.
2. Can I use the existing Spotify dataset (available on the internet), for
creation of the Ego Network, or I have to use the Spotify API to create my
new dataset.
3. Any guide on how to create Similarity component and Ego Network?

I have started going through Ego Network and Similarity Component creation
techniques, and going through the API documentation of Spotify and Apple
Music.

Thanks and Regards,
Ayush Ray
Contact: +91 8777012895
Linkedin <https://www.linkedin.com/in/rayayush/> | Resume
<https://drive.google.com/file/d/1aiikNqWA1GA0eMGozt8xhUBW0JY3N-Pp/view?usp=sharing>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.