ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSOC 2024 - EDGAR-CRAWLER: Democratizing accessibility to Financial NLP document

Greetings of the Day!
My name is Tashneet Kaur and I am currently pursuing my bachelors in
Computer Science at Guru Nanak Dev Engineering College. I am very
interested in the idea of a project titled EDGAR-CRAWLER:
Democratizing accessibility to Financial NLP documents.
I have prior experience in the field of Artificial Intelligence, NLP,
Deep Learning and CNN's,LLM's . I have successfully worked in research
and development under this field and have also published one research
article that deals with dehazing and desmoking of hazy environments in
emergency conditions by combining two models, deep learning and a
mathematical model of atmospheric scattering.
Given that this project aligns closely with my interests and skills, I
would be thrilled to contribute to it through the GSOC program.
I also have a plan on how to execute the same but have some doubts and
would like to seek help from the mentors so that I can clear my doubts
ad=nd submit a better proposal. Also, I want to request for some
reference documents or papers so that I can research more on the
topic.

Github Link - https://github.com/Tashneet-30
LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/tashneetkaur343/
Resume -  https://www.overleaf.com/read/fwjpppynctjt#e14489
Looking forward to a hearing back.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.