ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSOC 2024 - EDGAR-CRAWLER: Democratizing accessibility to Financial NLP document

Greetings!

I am Spyros Barbakos, a final-year student of Electrical and Computer
Engineering at the University of Thessaly.
My academic focus is on Deep Learning, Data Mining, and Natural Language
Processing.
These areas of interest align perfectly with the EDGAR-CRAWLER project,
which has prompted me to reach out.
Throughout my academic years, I have engaged in many projects and I think I
have developed many skills that can help me contribute to this open-source
work.
More specifically:

Two years ago, I participated in a university research project, where I
utilized the *Beautiful Soup* library to scrape information about a company
from its social media, which was then used to evaluate its performance.

One year ago, during the Compilers Design class, my team and I implemented
the front end of a compiler for a subset of the FORTRAN language. Thanks to
the development of the lexical analyzer, and the coursework, I gained a lot
of experience with *Regular Expressions. *

During my academic Courses and my internship at *NCSR Demokritos, *I have
worked on several Machine Learning-oriented projects, gaining substantial
experience with *Python* and *Pandas*. (Additional details can be found in
my resume)”

Given that my interests and skills are closely related to this project, I
would be excited to participate. I am currently familiarizing myself with
the project's pipeline, to write a compelling proposal. Any help would be
appreciated.

Best regards,
Spyros Barbakos


Resume:
https://drive.google.com/file/d/1whQjDPH1TBjj9jytZr23McfaYIhmMidA/view?usp=sharing
Github: https://github.com/5p1r05
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/spyros-barbakos-a8a897118/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων