ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: NextcloudPi: Questions about proposal

Dear Mr Maroulidis

As for your first question, the NCP Web Panel must be embedded in Nextcloud as a native Nextcloud "App" in order for users to be able to manage NCP from their Nextcloud UI. UI fixes are highly welcomed but they are not supposed to take a lot of time as there are more important stuff to be done. As for your second question it would be nice if you could port onlyoffice and collabora but this needs a lot of testing and it eventually might be dropped of from the deliverables. As for your third question, yes it is up to you to design the architecture for a high availability option. As for your fourth question, it is up to you to propose the most efficient way you think it can be done, and you can make predefined choices so that the user don't get confused with many configuration options. As other configuration options already exist in ncp, they ask from the user the minimum information and deal everything in the developer's implementation.

Hope these help.
I am available for anything else you need

Best Regards

On 4/6/19 2:03 AM, Dimitris Maroulidis wrote:
Dear Mr Sarantos,

I've a few questions about the specifics of the expected results. Firstly, what's expected of the first result ("Develop: Nextcloud Native NCP App (webpanel)"); would I need to develop a platform native app using the, already existing, webapp, or, merely, fix the UI/UX of the existing webapp and add functionality. Secondly, should I port onlyoffice and collabora online to arm, as part of the project?

Also, I think that the "Design/Develop: high availability for large installations" is vague; is it up to me to design the architecture to achieve that task?

On the secondary task of having an easy way to self-host email, I think that we could draw inspiration from othe existing self-host email projects, such as Yunohost, etc. But this task specifically cannot be a secondary task, because of the complexity of configuration and maintenance required to run a mail server.

Awaiting your answers.

Kind regards,
Dimitris Maroulidis
President at Wyse Creative
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Thursday, 4 April 2019 9:25 PM, Pantelis Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

Dear Mr Maroulidis

Feel free to include the most doable tasks that you will manage to deal with in the coding time. Also feel free to replace/append or change the implementation of any of the tasks with a more convenient method. But keep in mind that we want most of the tasks listed to be developed, so it wouldn't be wise to completely change the tasks.

The aim is to be able to do as much as possible with the most efficient way.

It is highly recommended that you define the framework/platform that you with use for the mobile app, as it is highly recommended to make research about all the tasks in the proposal and determine the way you are going to implement the tasks. I want to make this clear. You are going to be rated by the proposal and by how you are going to develop the tasks. Be open minded and think outside of the box...

Get back to me if you need anything else...


On 4/4/19 6:43 PM, Dimitris Maroulidis wrote:
Hello Mr Sarantos,

I understand your point. Is it necessary that my proposal include all the main tasks of the project idea, or could I replace/append other parts of NextcloudPi that I feel more comfortable to tackle? Also, is it necessary to determine the framework/platform for the mobile app on my final proposal? When I complete my draft I'll be sure to notify you.

Kind Regards,
Dimitris Maroulidis
President at Wyse Creative
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Thursday, 4 April 2019 6:24 PM, Pantelis Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> <mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

Hello Mr Maroulidis

I am going to analyze your questions straight away.

The |JAVA| language requirement is needed for the NCP Moblie App. Actually you could find an alternative to Java, like developing the mobile app in a mobile app framework (write HTML/CSS/JS and produce mobile apps)

------------------------------------------------------------------------

I see in your emails that you are focusing to your bio and your resume. Keep in mind that all mentors at GFOSS are more interested in the way you are going to complete your goals and why your proposal is better that others, or good as to it’s-self . We are interested in your resume to the point we get to know you have the coding skills, but we are not that interested that much as a company that you apply a job would. So I would suggest that you do write a short bio and a short text about your skills in the proposal but do not focus a lot on this as it is a minor.

I hope I made things more clear. Feel free to contact me again in regard anything you find to be blurry.

    I’ve cc’ed the list and the other mentor, Stathis Iosifidis

Best Regards

On 4/4/19 6:07 PM, Dimitris Maroulidis wrote:Hello Mr Sarantos,

I've started writing a draft proposal for this project. I'm an undergraduate studying Production and Mechanical Engineering at Technical University of Crete. I've contributed to NextcloudPi during DigitalOcean's Hacktoberfest 2018 (Adding functionality to NCP's fail2ban config files). I've, also, met mr. Iosifidis at Fosscomm 2018 in Iraklion.

Primarily I write in Python. But I have some experience in Bash, mainly because I've been administering Linux servers for 10 years. I've no experience in Java, and I'd like to ask to what extent is that needed for NCP. Also, I've been running my own website since 2012, and I've created some others, without using a CMS, (i.e. I can write in HTML/CSS and I've a good understanding of Javascript.

How does that sound? I'm interested in reading your answers.

Kind Regards,
Dimitris Maroulidis <https://dimitrismaroulidis.com> <https://dimitrismaroulidis.com>
Member of IEEE's TUC Student Branch
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Thursday, 4 April 2019 5:49 PM, Pantelis Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> <mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

Hello Mr Dimitris Maroulidis

I am Pantelis Sarantos one of the mentors of NCP GSoC Project

It is always a good idea to focus to make a good plan of the timeline you are going to follow while developing NCP. I would make an assessment of the |tasks| and prioritize the easy ones first. This project is really open for all students to propose their views and their “code personalities”. So feel free to suggest whatever is easier to complete the tasks (example use an existing opensource project).

Also write in the proposal *the way you are going to solve each tasks and why your way is good or better that others*.

Feel free to leave the Secondary tasks to the end of the timeline in your proposal, if you think this is a good option. These are to be developed if there is enough time in the end of the 3rd moth of coding.

------------------------------------------------------------------------

Please ask a direct question if a task is not very clear to you and I will try to explain it further. Most of the tasks are self explanatory, but I understand that some might not be very clear.

I am here for anything you need.

On 4/4/19 12:57 PM, Dimitris Maroulidis wrote:Hello,

My name is Dimitris Maroulidis and I'm interested in the suggested project for NextcloudPi (https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2019_proposed_ideas#NextCloudPi), and I'd like to know more about what I need for the draft proposal initially (i.e. what does it need to include). I've made accepted PRs before for the NextcloudPi project. I've, also, translated for the Gnome project.

Dimitris Maroulidis <https://dimitrismaroulidis.com> <https://dimitrismaroulidis.com>
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση<gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>  <mailto:gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.


--
Sarantos Pantelis

System Administrator
Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
/Telegram: https://t.me/Sarantosp/
--
Sarantos Pantelis

System Administrator
Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
/Telegram: https://t.me/Sarantosp/


--
Sarantos Pantelis

System Administrator
Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
/Telegram: https://t.me/Sarantosp/


--
Sarantos Pantelis
System Administrator
Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
/Telegram: https://t.me/Sarantosp/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων