ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Sanskar,

Do you really need to implement those endpoints for monitoring? There are
already solutions which we could integrate. Just take into account that we
want the whole solution to be dockerized and be able to scale. We prefer to
use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring tools that fit well
there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics, DataDog etc).

Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small testbeds to see
how autoscaler works, having videos been served from the
SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
<https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
for details. We have also used a dockerized approach for one of our
customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
architecture level and support it with any new implementations.

For any proposed enhancements, create github issues and we can take the
discussion from there.

Thanks,
Giannis
--
Ioannis SkitsasOn Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis
> For GSOC stories , I was thinking if we can start by implementing
> necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc using websockets
> as it should be real time if I understand the functionality right.
> After that spring security can be integrated with creator and admin
> roles.We can discuss possibility of having more roles though
> I see you are using hazelcast for caching which according to me is a
> reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
> My doubts are: Has the performance of this app been tested on kubernetes,
> if yes what was the number of running instances?
> Also let me know if my plan to get started with backend enhancements
> sounds fine.We can then discuss the react app.
>
>
> Thanks and regards
> Sanskar Gupta
> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>
>
> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi Sanskar,
>>
>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>
>> Regarding the project see here
>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>
>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the README are
>> not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to have this
>> feature because it is easier for an integrator to understand our APIs and
>> data, and get exactly what you are asking for. You are free to implement
>> any of them if you feel you can deliver them in the proposed timeline.
>>
>> Let me know if you need any other information.
>>
>> Best regards,
>> Giannis
>>
>> --
>> Ioannis Skitsas
>>
>>
>>
>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Mentors
>>> This is regarding the cms  project.
>>> First of all there was an issue in readme , the image url in sample
>>> request body to run the createResource endpoint was not working (was
>>> throwing 400)
>>> So I created an issue and a pull request for the same , requesting you
>>> to review it.
>>>
>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>
>>> Now regarding the project and possible enhancements about security,
>>> scalability and monitoring,I feel the following tech stack will be super
>>> beneficial and insanely fun to implement
>>>
>>> Frontend: Using material ui components to create a react  dashboard for
>>> executing role based endpoints.
>>>
>>> Security:Integrating spring security for resource access management
>>>
>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant monitoring API
>>> health and performance in TPS
>>>
>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place CI/CD
>>> pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with CircleCI.
>>>
>>> For Archive API , any Relational DB should do the job where we can store
>>> meta data into separate columns or in a single string if redundancy is the
>>> deciding factor
>>>
>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>
>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech stack ,also
>>> request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>
>>> Thanks and Regards
>>> Sanskar Gupta
>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>
>>>
>>>
>>> ----
>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
>>> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>
>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων