ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Expressing Interest in EDGAR-CRAWLER

Hi Aviral and thank you for your interest.

I'd recommend git cloning the repo, opening it in your IDE (like VSCode),
and setting debugging breakpoints to see the flow of the second script
(extract_items.py) and better understand how the regular expressions work.

Best,

On Thu, Feb 29, 2024 at 9:54 AM Aviral Malik <aviralmalik [ dot ] 23 [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hi,
>
> I hope this email finds you well. My name is Aviral Malik, I am a third
> year student of Data Science and Application.I am writing to express my
> keen interest in participating as a contributor in Google Summer of Code
> 2024.
>
> The project that have piqued my interest is EDGAR-CRAWLER: Democratizing
> accessibility to Financial NLP document
>
> I have already started going through the project's codebase and
> documentation, and I believe my skills align well with the project's goals.
> I am eager to learn, collaborate, and contribute to the success of the
> project throughout the program.
>
> I would be grateful if you could guide me on how to get started and
> provide any additional information or resources that could help me prepare
> for the application process.
>
> Thank you for considering my application, and I look forward to the
> possibility of contributing on the project during Google Summer of Code.
>
> Best regards,
> Aviral Malik
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.