ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

On Tue, 2009-11-24 at 15:37 +0200, George wrote:
> On Tuesday 24 November 2009 08:32:26 Diomidis Spinellis wrote:
> > DOCX + ODT (και στις δύο - για κείμενο που χρειάζεται επεξεργασία)
> 
> Γιατί και DOCX?
> George

Γιατί όχι;

Τα περισσότερα open source projects έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι
είναι cross-platform. Είναι για όλους! Όμοια, θα πρέπει (;) να
υποστηρίζονται, διατίθενται μορφές αρχείων που θα καλύπτουν όλες τις
ανάγκες και όλους ανεξάρτητα με το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν.

Νίκος


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων