ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC] Clio - Questions

> what is the functionality of "admin panenl"?
Admins can view and manage all the models of the database. Add/Edit/Delete
users/components, etc. Example screenshot of django adming panel:
https://i.stack.imgur.com/SOnbL.png The rest of the users (the ones that
you name as "owners" etc.) will be able to do content management through
the the normal web interface of the application.

> - "user management" functionality should be restricted to "user admins"
(there is no need for a "sign up" functionality)
So, only admins will be able to create new users? Will a user be able to
request an account creation?

> - "catalog management" functionality shuold be restricted to "catalog
admins"
What exactly to do you mean by catalog management?

> - whoever creates a new spreadsheet, owns it.
So, if there's something missing I can just add it? What permissions are
requiered in order to add a new spreadsheet?

For example, I'm "catalog admin" so I can create whatever component I want
if it's missing and if I do so I'm automatically its owner. Do I get it
correctly?

Another question:
Is it ok to state in my application that either custom user authentication
or an LDAP service will be used and this will be decided/discussed on a
later stage?

Thank you.

2017-03-25 10:31 GMT+02:00 Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>:

> Ηλίας Σταμάτης wrote [edited]:
> > > no, it's not administrators only.
> > > think of it as:
> > > - few ("admins" as you call them) (let's say 10), can modify the
> catalog
> > >  of simple components (adding zlib, openssl, etc.)
> > > - some ("owners" if you will) (let's say 1000), can create complex
> > >  components and have permissions to modify their own components
> > > - all ("viewers"?) (let's say 100.000) can view the information.
> > >  for them, even login may not be required.
> >
> > So to recap and see if I get it right:
> > - Everybody can sign up.
> > - If you have an account but not any permissions you can actually do
> > nothing.
> > - Admins will manage contents through the admin panel. (I'm planning to
> use
> > django that comes with a complete admin panel by default)
> > - Owners will manage content through the normal web page (no access to
> the
> > admin panel for them).
>
> what is the functionality of "admin panenl"?
> it's not a unique thing.
> - "user management" functionality should be restricted to "user admins"
>  (there is no need for a "sign up" functionality)
> - "catalog management" functionality shuold be restricted to "catalog
> admins"
> - "management of project X" functionality shuold be restricted to
>  "owners of project X"
> - and of course, "CLIO management" (starting/stopping the server,
>  configuring the database, ...) should be restricted to "CLIO admins"
>
> that's a typical case where the bulk of all this is handled
> by permission bits and group membership in LDAP
> (user X is member of "user admins" and "catalog admins"
> but not "clio admins", etc.).
> only the "management of project X" access bits (who is owner of what)
> has to be done internally in CLIO (cannot be done on LDAP).
>
>
> > Follow-up questions:
> > - An owner owns what?
> > - How somebody get to be an owner?
> > - Who gives permissions and on which case?
>
> all complex components are created and "owned" by someone.
>
>
> think of it this way: each complex component has a table
> of what it includes -- it's like a spreadsheet.
> CLIO is a web system for online management of spreadsheets.
>
> - whoever creates a new spreadsheet, owns it.
> - you can see all spreadsheets, you can change your spreadsheets,
>  but you cannot change *my* spreadsheets
> - user and permission management (who can login and do what),
>  and catalog management (what can be entered in the spreadsheets)
>  are special functionalities (as is server management)
>
>
> the "ideal" final result regarding permissions
> would be that everything is totally configurable,
> because whoever runs CLIO might decide differently on some cases
>
> - you can configure (upon software setup) to use LDAP or not
>  (i.e., whether user/permissions will be managed internally or externally)
> - you can configure whether read-only access requires login or not
>  (maybe you want everythig viewable by defaul)
> - you can configure whether anyone (once logged in) can create
>  new complex components or not (or have an access bit)
> - you can configure whether new complex component are visible to all
>  by defauilt or not
> - you can configure whether the access rights and visibilty
>  of components can be modified by the component owners or by the CLIO
> admins
> - etc. etc.,
>
> but implementing all this is not mandatory,
> as it's not the core of the project.
>
> some of it is obviously necessary (e.g. the idea of component owners
> or catalog admins), but we can decide how much to extend towards the ideal
> depending on how the rest of the work is going.
>
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων