ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Concerns about workflow

Hi Marios,

apologies for not taking the time to reply on the other email.

A weekly planning makes more sense, as it allows to track progress and fix
delays. As you've seen it is easier to get distracted, lose the bigger
image and get stuck/obsessed in details if you don't do a realistic
planning. Setting up small but achievable goals is a good way of overcoming
such situations, instead of setting very generic goals that should be
completed in X months...

Regarding the Spacy.io proposal (but other proposals as well) a well
structured and realistic proposal is what we expect to read, showing
motivation and also the ways you're thinking of "attacking" the problem.
Personally I'd prefer to read a proposal including many details, ideas and
even reflections, rather than a short version of the above. Motivation is
also important, why one wants to deal with a specific project. I cannot
comment on specific details of the work included for Spacy, the process is
well defined on the link included from the Spacy's page, but for sure
testing is necessary in any phase of this project. What I'd really like to
see is practical uses of this work, if we consider the act of adding greek
on Spacy as the core part of this project, the spice would be what one can
do after this is completed, and there's lot of room for creativity there.

Regards,
MarkosOn Sun, Mar 25, 2018 at 1:33 PM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:

> Marios Ath wrote [edited]:
> > At the moment, my timeline roughly looks like :
> >   ( 1st third ) -- begin to write the language subclass and test at the
> > end of the evaluation
> >   ( 2nd third ) -- complete the language subclass. Increase testing
> and
> > add language specific tests
> >   ( 3rd third ) -- Start training
> >
> [...]
> > Would it be purposeful to further narrow down the timeline by adding
> > progressive milestones ? For example June 4 - June 13 : Code
> lex_attrs.py
>
> I can't speak for the specific project, but usually
> the proposed work plans that are submitted are
> on a weekly basis (roughly) and describe concretely
> what will be done in each time frame.
>
> only in this case one can monitor progress
> and determine whether the student is following the plan.
> with a timeline like the one you presented above,
> at the end of the first month, your mentors
> will be called to evaluate your performance.
> how will they do this? you would have obviously
> "begin to write..." but without specific deliveries
> your work might or might not be on track.
>
> please consider providing much more details on the planned work.
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων