ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: NextcloudPi: Questions about proposal

 You will fork NCP in a repo of your own under GFOSS Account (I think). We haven't thought merging upstream like that. Most probably Ignacio, the lead developer of NCP, will have an idea on how to work with this. This is not to be a consideration for now.

GFOSS can provide a VM for GSoC for the chosen student to be able to run tests, etc. In some cases the VMs stay up (for example if they host something) even after the GSoC period ends.

Best Regards


On 4/7/19 10:41 PM, Dimitris Maroulidis wrote:
In continuation of my previous email I have a few more questions. Where will I execute the project, will I do that in NCP github repo and continuously update or will I merge everything at the end of the coding period? Also, the HA and probably some other tasks will require testing infrastructure. How would we fulfill that need?

Best Regards,
Dimitris Maroulidis
President at Wyse Creative
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Sunday, 7 April 2019 7:26 PM, Dimitris Maroulidis <dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com> wrote:

Hello Mr Sarantos,

Are we supposed to complete all research into how to do each task before the coding period, or can we research things as we go along? Also, I've read on GSoC's website that after May 6th, if my project gets selected, I'll get matched with a mentor. On GFOSS's wiki, though, there are 3 listed mentors. What will be done?

Also, I'm currently thinking and writing the timeline. Other than that, my draft is finished. Once I receive your notes on it, I'm going to write the final proposal pdf.

Best regards,
Dimitris Maroulidis
President at Wyse Creative
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Sunday, 7 April 2019 1:01 AM, Dimitris Maroulidis <dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com> wrote:

I have shared my draft proposal, but I expect to enrich it tomorrow morning with a timeline, and other info about myself and my reasons for participating in GSoC, in accordance with GFOSS's Proposal Guidelines.

Best Regards,
Dimitris Maroulidis
President at Wyse Creative
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Sunday, 7 April 2019 12:31 AM, Pantelis Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

Let me know when you upload the draft proposal.
Expect me to make notes for it tomorrow evening.

Anything else you need, you can ask at any time and I will try to answer as soon as possible...

Best Regards

On April 7, 2019 12:20:12 AM GMT+03:00, Dimitris Maroulidis <dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com> wrote:

  Thank you for your references, and making clear the objectives
  behind such suggestion. I shall add it to my draft, but this,
  also, will probably require more research, beyond the 9th of
  April. As such this part will be more vague.

  Thank you for your answers.

  Best Regards
  Dimitris Maroulidis
  President at Wyse Creative
  PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
  MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X  ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
  On Sunday, 7 April 2019 12:13 AM, Pantelis Sarantos
  <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

  As you can understand the nature of this GSoC project is to
  enter the area that high availability is needed. Consider the
  help for big organizations for Ansible and high availability
  options.

  Check this
  (https://docs.nextcloud.com/server/11/admin_manual/installation/deployment_recommendations.html)
  for reference and search in the forums for users who asked
  previously for help regarding high availability.

  The fact that Nextcloud GmbH offers support to it's clients
  does not limit us to provide an option, that could help many;
  obviously not all... Consider organizations (like GFOSS) that
  could not afford paid plans from external support companies
  and the ease options like this would provide to them.

  Excuse my brief writing as I type from mobile.
  Please continue to ask me questions if you have more.

  Best Regards  On April 6, 2019 11:49:37 PM GMT+03:00, Dimitris Maroulidis
  <dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com> wrote:

    I read the previous reply and searched for Nextcloud's
    high availability suggestions, but those are hidden behind
    their enterprise clients area. What's the use case for a
    high-availability NextcloudPi installation, or rather
    who's going to use this, that wouldn't be covered by
    Nextcloud's commercial offerings?

    Best regards,
    Dimitris Maroulidis


    ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
    On Saturday, 6 April 2019 11:26 PM, Pantelis Sarantos
    <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

    The app in your local instance you are talking about is
    the one you are supposed to improve...

    The final deliverables will be specified in may, in the
    boding period. So if you are the chosen student we will
    spend some time to review your proposed
    implementations... For your proposal try to show your
    suggestions and your proposed implementations because you
    will be rated for that... Keep in mind that it is
    possible that we don't choose no-one for the project, if
    none of the proposals is very good.

    I would suggest that you look for the way Nextcloud
    proposes high availability options and try to adjust it
    to our project... For this you would probably consider
    using multiple servers. That said it would be ok for me
    if you don't feel good with it, to replace it. Consider
    well before doing so because other mentors might find
    this an issue.

    You can 'upgrade' a task for your proposal to be a
    priority and not a secondary task. Make sure you propose
    something easy and efficient. The user should do the
    least possible actions.

    Excuse my short - direct writing, I am typing from my
    mobile phone.

    Please continue to ask me questions if you have more.

    Best regards

    On April 6, 2019 11:01:04 PM GMT+03:00, Dimitris
    Maroulidis <dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com> wrote:

      Hello Mr Sarantos,

      As I've seen from my local ncp instance there exists
      a NextcloudPi Nextcloud App but apparently it's just
      a shortcut. Is that the app that you meant in the
      project idea, and it the one I'm supposed to improve?

      Dimitris Maroulidis
      President at Wyse Creative
      PGP Key Fingerprint:
      0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
      MiniLock ID:
      YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X      ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
      On Saturday, 6 April 2019 10:49 PM, Dimitris
      Maroulidis <dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com> wrote:

      Dear Mr Sarantos,

      I'm currently writing the project details portion of
      the draft proposal, and I expect that it'll be
      available tomorrow morning.

      I've a few questions about the mobile app part. In
      my proposal I mention that I'll deliver an Android
      app for server adminitration and monitoring. I'm
      going to be using React Native to achieve that. It's
      my understanding that the same application source,
      with a few changes, can be used for an iOS app, too.
      But since I don't have a Mac with XCode available I
      won't be able to deliver that, also. Is it possible
      to specify with greater precision the deliverables
      after the Final Proposal is submitted, since that
      would require additional research from my part?

      Since I don't have any experience in
      creating/designing high availabilty architectures,
      would it be possible to drop that task and replace
      it with mail hosting as a main deliverable, since
      I'm more comfortable in setting up such systems,
      having installed and managed my own mailserver for 2
      years.

      Finally, do I need to make a Nextcloud app that
      displays/connects to the existing ncp webui or
      redesign the webui for the app, too?

      Best regards,
      Dimitris Maroulidis

      ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
      On Saturday, 6 April 2019 9:37 PM, Pantelis Sarantos
      <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr
      <mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>> wrote:

      Dear Mr Maroulidis

      As for your first question, the NCP Web Panel must
      be embedded in Nextcloud as a native Nextcloud
      "App" in order for users to be able to manage NCP
      from their Nextcloud UI. UI fixes are highly
      welcomed but they are not supposed to take a lot of
      time as there are more important stuff to be done.
      As for your second question it would be nice if you
      could port onlyoffice and collabora but this needs
      a lot of testing and it eventually might be dropped
      of from the deliverables.
      As for your third question, yes it is up to you to
      design the architecture for a high availability option.
      As for your fourth question, it is up to you to
      propose the most efficient way you think it can be
      done, and you can make predefined choices so that
      the user don't get confused with many configuration
      options. As other configuration options already
      exist in ncp, they ask from the user the minimum
      information and deal everything in the developer's
      implementation.

      Hope these help.
      I am available for anything else you need

      Best Regards


      On 4/6/19 2:03 AM, Dimitris Maroulidis wrote:
      Dear Mr Sarantos,

      I've a few questions about the specifics of the
      expected results. Firstly, what's expected of the
      first result ("Develop: Nextcloud Native NCP App
      (webpanel)"); would I need to develop a platform
      native app using the, already existing, webapp,
      or, merely, fix the UI/UX of the existing webapp
      and add functionality. Secondly, should I port
      onlyoffice and collabora online to arm, as part of
      the project?

      Also, I think that the "Design/Develop: high
      availability for large installations" is vague; is
      it up to me to design the architecture to achieve
      that task?

      On the secondary task of having an easy way to
      self-host email, I think that we could draw
      inspiration from othe existing self-host email
      projects, such as Yunohost, etc. But this task
      specifically cannot be a secondary task, because
      of the complexity of configuration and maintenance
      required to run a mail server.

      Awaiting your answers.

      Kind regards,
      Dimitris Maroulidis
      President at Wyse Creative
      PGP Key Fingerprint:
      0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
      MiniLock ID:
      YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X      ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
      On Thursday, 4 April 2019 9:25 PM, Pantelis
      Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>
      <mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

      Dear Mr Maroulidis

      Feel free to include the most doable tasks that
      you will manage to deal with in the coding time.
      Also feel free to replace/append or change the
      implementation of any of the tasks with a more
      convenient method. But keep in mind that we want
      most of the tasks listed to be developed, so it
      wouldn't be wise to completely change the tasks.

      The aim is to be able to do as much as possible
      with the most efficient way.

      It is highly recommended that you define the
      framework/platform that you with use for the
      mobile app, as it is highly recommended to make
      research about all the tasks in the proposal and
      determine the way you are going to implement the
      tasks.
      I want to make this clear. You are going to be
      rated by the proposal and by how you are going to
      develop the tasks. Be open minded and think
      outside of the box...

      Get back to me if you need anything else...


      On 4/4/19 6:43 PM, Dimitris Maroulidis wrote:
      Hello Mr Sarantos,

      I understand your point. Is it necessary that my
      proposal include all the main tasks of the
      project idea, or could I replace/append other
      parts of NextcloudPi that I feel more
      comfortable to tackle? Also, is it necessary to
      determine the framework/platform for the mobile
      app on my final proposal? When I complete my
      draft I'll be sure to notify you.

      Kind Regards,
      Dimitris Maroulidis
      President at Wyse Creative
      PGP Key Fingerprint:
      0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
      MiniLock ID:
      YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X      ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
      On Thursday, 4 April 2019 6:24 PM, Pantelis
      Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>
      <mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

      Hello Mr Maroulidis

      I am going to analyze your questions straight away.

      The |JAVA| language requirement is needed for
      the NCP Moblie App. Actually you could find an
      alternative to Java, like developing the mobile
      app in a mobile app framework (write
      HTML/CSS/JS and produce mobile apps)

      ------------------------------------------------------------------------

      I see in your emails that you are focusing to
      your bio and your resume. Keep in mind that all
      mentors at GFOSS are more interested in the way
      you are going to complete your goals and why
      your proposal is better that others, or good as
      to it’s-self . We are interested in your resume
      to the point we get to know you have the coding
      skills, but we are not that interested that
      much as a company that you apply a job would.
      So I would suggest that you do write a short
      bio and a short text about your skills in the
      proposal but do not focus a lot on this as it
      is a minor.

      I hope I made things more clear. Feel free to
      contact me again in regard anything you find to
      be blurry.

        I’ve cc’ed the list and the other mentor,
        Stathis Iosifidis

      Best Regards

      On 4/4/19 6:07 PM, Dimitris Maroulidis wrote:      Hello Mr Sarantos,

      I've started writing a draft proposal for this
      project. I'm an undergraduate studying
      Production and Mechanical Engineering at
      Technical University of Crete. I've
      contributed to NextcloudPi during
      DigitalOcean's Hacktoberfest 2018 (Adding
      functionality to NCP's fail2ban config files).
      I've, also, met mr. Iosifidis at Fosscomm 2018
      in Iraklion.

      Primarily I write in Python. But I have some
      experience in Bash, mainly because I've been
      administering Linux servers for 10 years. I've
      no experience in Java, and I'd like to ask to
      what extent is that needed for NCP. Also, I've
      been running my own website since 2012, and
      I've created some others, without using a CMS,
      (i.e. I can write in HTML/CSS and I've a good
      understanding of Javascript.

      How does that sound? I'm interested in reading
      your answers.

      Kind Regards,
      Dimitris Maroulidis
      <https://dimitrismaroulidis.com>
      <https://dimitrismaroulidis.com>
      Member of IEEE's TUC Student Branch
      PGP Key Fingerprint:
      0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
      MiniLock ID:
      YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X      ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
      On Thursday, 4 April 2019 5:49 PM, Pantelis
      Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>
      <mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

      Hello Mr Dimitris Maroulidis

      I am Pantelis Sarantos one of the mentors of
      NCP GSoC Project

      It is always a good idea to focus to make a
      good plan of the timeline you are going to
      follow while developing NCP. I would make an
      assessment of the |tasks| and prioritize the
      easy ones first.
      This project is really open for all students
      to propose their views and their “code
      personalities”. So feel free to suggest
      whatever is easier to complete the tasks
      (example use an existing opensource project).

      Also write in the proposal *the way you are
      going to solve each tasks and why your way is
      good or better that others*.

      Feel free to leave the Secondary tasks to the
      end of the timeline in your proposal, if you
      think this is a good option. These are to be
      developed if there is enough time in the end
      of the 3rd moth of coding.

      ------------------------------------------------------------------------

      Please ask a direct question if a task is not
      very clear to you and I will try to explain
      it further. Most of the tasks are self
      explanatory, but I understand that some might
      not be very clear.

      I am here for anything you need.

      On 4/4/19 12:57 PM, Dimitris Maroulidis wrote:      Hello,

      My name is Dimitris Maroulidis and I'm
      interested in the suggested project for
      NextcloudPi
      (https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2019_proposed_ideas#NextCloudPi),
      and I'd like to know more about what I need
      for the draft proposal initially (i.e. what
      does it need to include). I've made accepted
      PRs before for the NextcloudPi project.
      I've, also, translated for the Gnome project.

      Dimitris Maroulidis
      <https://dimitrismaroulidis.com>
      <https://dimitrismaroulidis.com>
      PGP Key Fingerprint:
      0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
      MiniLock ID:
      YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X

      ----
      Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
      https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

      Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση<gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <mailto:gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.-- Sarantos Pantelis

      System Administrator
      Greek Free/Open Source Software Society
      (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr
      <https://ellak.gr>)
      /Telegram: https://t.me/Sarantosp/
-- Sarantos Pantelis

      System Administrator
      Greek Free/Open Source Software Society
      (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr
      <https://ellak.gr>)
      /Telegram: https://t.me/Sarantosp/


-- Sarantos Pantelis

      System Administrator
      Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu
      <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
      /Telegram: https://t.me/Sarantosp/


-- Sarantos Pantelis

      System Administrator
      Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu
      <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
      /Telegram: https://t.me/Sarantosp/-- Sarantos Pantelis
    System Administrator
    Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/eellak.gr)
    Telegram: https://t.me/Sarantosp


-- Sarantos Pantelis
  System Administrator
  Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/eellak.gr)
  Telegram: https://t.me/Sarantosp


--
Sarantos Pantelis
System Administrator
Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/eellak.gr)
Telegram: https://t.me/Sarantosp
--
Sarantos Pantelis
System Administrator
Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
/Telegram: https://t.me/Sarantosp/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων