ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Extend deepbots to support RL environments

Thank you Sanket,

I have added some comments directly on the PDF. Feel free contact me in
order to discuss them. Excuse me for the delay!

Best,

Manos.

On 23/3/21 7:52 μ.μ., Sanket Thakur wrote:
> Hello Manos,
> Thanks for your reply.
> I have modified my proposal accordingly. We can still iterate over it.
> Let me know your thoughts on it.
>
> Best,
> Sanket
>
> On Tue, Mar 23, 2021 at 12:15 PM Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com
> <mailto:manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>> wrote:
>
>   Hello,
>
>   Glad to hear that you are interested on contributing in deepbots
>   project. I have some comments on you proposal
>
>    * It will be helpful if you specify in that you will work on
>     first. For example, there is an extensive list of examples
>     <https://github.com/aidudezzz/deepbots/issues/85> that you can
>     work on. Being more specific can help us to guide you in order
>     to compose a strong proposal
>    * What types of problems you are interested for? What kind of
>     robots can be used to replicate those gym examples?
>    * Are you interested on contributing RL algorithms? Is there any
>     existing implementation that can be used or we should develop
>     it from scratch. I totally recommend to take on a look on
>     existing implementation (such as stable-baselines
>     <https://stable-baselines.readthedocs.io/en/master/>)
>    * If you are interested on implementing RL algorithms from
>     scratch, it would be great to cite the respective papers.
>    * Which framework you are going to use in order to implement
>     those algorithms (etc. pytorch, tensorflow)?
>    * Elaborate as more as possible the custom testbets that you are
>     interested to develop. What's you ideas? What type of task we
>     want to solve? What robot can be used? Can this problem be
>     solved with both discrete and continuous action space?
>    * I found very interesting idea to have an infrastructure for
>     hyperparameter optimization! Can we use an existing framework
>     for that, for example ray? <https://ray.io/>
>
>   In my prospective it will be better to stick on 3 specific
>   examples/tasks in order to further examine what can be used.
>   Additionally, I feel that firstly we should take a look on
>   existing implementations of RL algorithms and integrate them on
>   those specific examples. Stable-baselines are already supported
>   from deepbots and can be easily integrated on any example with not
>   so much effort. Regarding the hyperparameter optimization, I will
>   recommend ray since a have some experience and I can guide you. Of
>   course any other ideas it is more than welcome to be discussed!
>
>   Finally, I find very useful to include a timeline in which you can
>   schedule your different ideas and develop a plan that can be
>   feasible on the given timeline. 
>
>   Those some comments can extend our discussion in order to develop
>   a strong proposal. I'm glad to hear your thoughts about the above
>   comments!
>
>   Best regards,
>
>   Manos.
>
>
>    On 22/3/21 12:35 μ.μ., Sanket Thakur wrote:
>>   Hello,
>>   I am writing this to express my interest to work on '*Extend
>>   deepbots to support stable-baselines and implement gym-style
>>   default RL  environments *' as a part of Gsoc 2021.
>>   I am attaching my proposal for the project and relevant
>>   contributions.
>>   It'd be great to hear your reviews on it.
>>
>>   Thanks.
>>
>>   Best,
>>   Sanket
>>
>>   ----
>>   Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>   https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>   Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <mailto:gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>

Attachment: GSOC Application - GFOSS(1)-1.pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων