ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] PackageInfo WebApp Project

Hi Giannis,

On your first point, don't worry about having repositories
for SWH -- if we were to do it, we will be pushing directly to the archive,
using the "deposit" interface.

Next, please don't spend time over-complicating the whole setup.
There are a number of ways of updating the database information;
even a simple cron line running a process weekly would be plenty.
You definitely do not want to couple it tightly with the querying part --
why do it?

Finally, yes, running docker images for the linux distributions
is a nice way of being able to collect data from all of them.

On Sun, Mar 28, 2021, at 05:34, John Pap wrote:
> I meant that the alternative approach (i.e. the link to the compressed 
> sources) would be only used for those packages that have not yet been 
> archived via SWHID; I should have expressed it more clearly, apologies 
> for that.
> In any case I totally agree that uploading those packages to the SWH 
> archive, and thus contributing to package archiving regardless of the 
> particular project, is a better approach.
> Looking through the SWH API it is required to provide a link to a 
> Subversion, Mercurial or Git repository publicly accessible, so should 
> we temporarily create online public repositories to host the packages' 
> sources in some popular hub (Github, Bitbucket, GitLab etc), until the 
> archive process is completed ?
> 
> As for the periodic update of the database in order to include newer 
> versions and new packages, would it be ok to use the Advanced Python 
> Scheduler <https://apscheduler.readthedocs.io/en/stable/index.html> 
> which can be combined with the popular python web frameworks ?
> 
> Furthermore, regarding the package collection from multiple different 
> linux distributions I was considering using docker images of each 
> distribution that will run the necessary corresponding package 
> manager's commands. What do you think about that ?
> 
> Lastly, I would like to ask you if there is a need to include UI 
> wireframes in the proposal.
> 
> Warmly,
> Giannis
> 
> Στις Πέμ, 25 Μαρ 2021 στις 1:27 π.μ., ο/η Alexios Zavras 
> <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>> έγραψε:
> > Great to hear about the advances.
> > 
> > The SWHIDs are the most stable constant identifier that can be used,
> > so let's use these. Any other link is not guaranteed for long-term usage.
> > 
> > In general: if a specific package is not present in the SWH archive,...
> > we can simply upload it -- and make the archive better.
> > 
> > FYI, if you are interested in the current state, all Debian packages
> > are already in the archive and most of the Ubuntu ones are not (yet).
> > 
> > On Thu, Mar 25, 2021, at 00:11, John Pap wrote:
> > > Thanks a lot for your helpful guidance!
> > > 
> > > Regarding the pointer to sources matter, I managed to fetch a package's 
> > > source code in an Ubuntu distribution using the apt-get source command 
> > > to locally fetch it and then generate its SWHID using the corresponding 
> > > cli tool. It's indeed an elegant way to refer to code archives that I 
> > > was not aware of. 
> > > However, I was wondering whether it's guaranteed that all packages' 
> > > sources have been archived via SWHIDs. 
> > > If the latter is the case, I was considering alternatively providing a 
> > > link to the compressed (in a tar.xz format) packages' sources in the 
> > > Ubuntu archive, so that the user can download and review them locally.
> > > 
> > > I'm looking forward to your feedback!
> > > Thank you in advance for your time, 
> > > Giannis
> > > 
> > > 
> > > Στις Τρί, 23 Μαρ 2021 στις 1:56 μ.μ., ο/η Alexios Zavras 
> > > <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr> <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%252Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>>> έγραψε:
> > > > Well done on the collection of data!
> > > > 
> > > > As I've written before. some of the ones you mention
> > > > are crucial (e.g., name, version), some might be of interest
> > > > (e.g., size, license), some are very difficult to handl
> > > >  (e.g. dependencies), and some are very distribution-specific.
> > > > It's perfectly fine to start with a small set.
> > > > 
> > > > One that definitely has to appear in our system
> > > > is a pointer to the exact sources for each package.
> > > > These can be generated by getting the source of the package
> > > > and producing the SWHID for it.
> > > > 
> > > > 
> > > > Oh, and to your last question, yes, apt(8) should not be
> > > > the only supported way to get the information.
> > > > Depending on the distribution, other equivalent
> > > > commands will be used. Keep in mind that even
> > > > older Debian systems do not have the "apt" command.
> > > > 
> > > > On Mon, Mar 22, 2021, at 23:49, John Pap wrote:
> > > > > Hello Sir, thanks for your clear response !
> > > > > 
> > > > > I was considering the same approach regarding the database 
> > > > > manipulation, i.e. that there will be append only operations.
> > > > > I have also managed to retrieve various characteristics for all 
> > > > > available packages in an Ubuntu distribution, using the apt command; 
> > > > > namely the package name, version, size, category, dependencies, 
> > > > > homepage site, description, maintainer, architecture type, bugs site, 
> > > > > among others that are too technical and should better be omitted in my 
> > > > > honest opinion. Βut of course I would like to hear your point of view 
> > > > > as well.
> > > > > Furthermore, I would like to ask you if there is a need to include 
> > > > > packages' info for non Debian based linux distributions that do not 
> > > > > support the apt command. 
> > > > > 
> > > > > Best Regards,
> > > > > Giannis
> > > > > 
> > > > > Στις Κυρ, 21 Μαρ 2021 στις 10:50 μ.μ., ο/η Alexios Zavras 
> > > > > <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr> <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%252Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>> <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%252Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr> <mailto:zvr%252Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%25252Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>>>> έγραψε:
> > > > > > Hi Ioannis, thanks for your interest in the project.
> > > > > > 
> > > > > > You are absolutely correct: the info in the database
> > > > > > will be collected independently of the web querying front-end.
> > > > > > (whether there will be a RESTful API remains to be determined).
> > > > > > 
> > > > > > You are also correct that there should be a mechanism
> > > > > > for updating the database with new information.
> > > > > > Given the nature of the data, it is probable that data
> > > > > > will never be deleted, only added.
> > > > > > So it would make sense to have the updating process
> > > > > > add the data that is not already present in the database,
> > > > > > rather than generating everything from scratch again.
> > > > > > 
> > > > > > On Sat, Mar 20, 2021, at 23:52, John Pap wrote:
> > > > > > > Greetings Everyone,
> > > > > > > 
> > > > > > > My name is Papadopoulos Ioannis, I have graduated from the National 
> > > > > > > University of Athens and I'm currently pursuing my MSc in Web 
> > > > > > > Engineering. I have previously engaged with open source projects and 
> > > > > > > I'm highly interested in contributing to the particular project idea.
> > > > > > > 
> > > > > > > Having carefully read the related threads, and please do correct me if 
> > > > > > > I'm wrong, I have concluded that the database containing all the 
> > > > > > > packages' info will be populated once and then the frontend will 
> > > > > > > retrieve the appropriate data from the backend (responsible for 
> > > > > > > querying the database) via a RESTful API. 
> > > > > > > However, I was wondering whether we would possibly want to periodically 
> > > > > > > repopulate the database, in order to include newer versions and new 
> > > > > > > packages.
> > > > > > > 
> > > > > > > With Appreciation,
> > > > > > > Papadopoulos Ioannis
> > > > > > > 
> > > > > > > ----
> > > > > > > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> > > > > > > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> > > > > > > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> > > > > > > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > > > > > > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > > > > > > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> > > > > > > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%25252Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>>> 
> > > > > > > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr> <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr <mailto:gsoc-developers%25252Bunsubscribe%252540ellak.gr>> <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr <mailto:gsoc-developers%25252Bunsubscribe%252540ellak.gr> <mailto:gsoc-developers%25252Bunsubscribe%252540ellak.gr <mailto:gsoc-developers%2525252Bunsubscribe%25252540ellak.gr>>>>>.
> > > > > > >
> > > > > > 
> > > > > > -- 
> > > > > > -- zvr -
> > > > 
> > > > -- 
> > > > -- zvr -
> > 
> > -- 
> > -- zvr -

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων