ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] GSOC 2017 - Zeus Project

The crypto stuff is already carried out in C/C++ (check the imported libraries), as are most crypto projects in Python, otherwise it would take ages.

However, binding with C using Cython does, although it does speed up individual computations, may not have the expected effect because stuff is translated between Python and C between calls. Ideally, one would expect to have vectorised C operations, so that, for instance, a sum of products is computed in C in one go and then the result sent back to Python. Also, in terms of exponentiations, there are considerable improvements that can be implemented (like sliding window etc.). 

So, making a fast C/Python crypto operation is an interesting, non-trivial problem.

πλ

> On 20 Mar 2017, at 00:04, John Tsioris <jtsioris [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
> 
> One more question, I see that the implementation you posted (https://github.com/grnet/ac16) is in Python. Since computational time is of the essence, should I assume that the above implementation may be ported to another language (C/C++ perhaps)? Or would that be incompatible with the overall system?
> 
> 2017-03-19 23:13 GMT+02:00 Panos Louridas <louridas [ at ] grnet [ dot ] gr>:
> 
> > On 19 Mar 2017, at 20:53, John Tsioris <jtsioris [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
> >
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: John Tsioris <jtsioris [ at ] gmail [ dot ] com>
> > Date: 2017-03-19 15:28 GMT+02:00
> > Subject: Re: [opensource-devs] GSOC 2017 - Zeus Project
> > To: Panos Louridas <louridas [ at ] grnet [ dot ] gr>
> >
> >
> > Hello again,
> > and thank you for your previous reply.
> > In the wiki section about the mixnet implementations in Zeus, it says: "Therefore we seek to implement or enhance or test different mixnets in order to replace the current mixnet algorithm in Zeus".
> > Could you describe in greater detail the drawbacks of the current mixnet algorithm (I assume it lacks efficiency)?
> 
> Exactly. It’s the Sako-Kilian mixnet. It’s fine, but it’s slow.
> 
> > Moreover, what alternative implementations do you have in mind?
> 
> If you search in the literature you will see that there are many, but unfortunately most of them are covered by patents.
> 
> We are implementing a new generation of mixnets that are open and free to use. See for example:
> 
> https://github.com/grnet/ac16
> 
> which implements:
> 
> https://eprint.iacr.org/2016/866.pdf
> 
> This of course can be part of your proposal: a mixnet in the literature that is open so that we can use them and you can implement it.
> 
> πλ
> 
> 
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων