ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis
I have submitted the draft proposal taking into account the feedback you
gave , requesting again to have a look at that and provide your comments.
Proposal Link: Link
<https://docs.google.com/document/d/1Y8QcNpfEE6hS5SDUAiXsWQ37TuXsju0pzdGmJYU6vAM/edit#heading=h.48wu77618rar>

Thanks and Regards
Sanskar Gupta

On Mon, Apr 5, 2021 at 6:02 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hi Sanskar,
>
> A user who has edit permissions should be able to access lock endpoints.
>
> Cached endpoints are usually accessible by all roles, probably from users
> having been authenticated. It depends on how someone wants to configure his
> setup. For example he might expose resources from CMS in the public,
> whereas others to be protected.
>
> Regards,
> Giannis
> --
> Ioannis Skitsas
>
>
>
> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:23 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
>> Hi Giannis
>> Can you tell me which roles would be able to access the lock and cache
>> endpoints?
>>
>> Thanks
>> Sanskar Gupta
>>
>> On Sun, Apr 4, 2021 at 1:27 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Giannis
>>> Yeah totally you are right, connecting backend and frontend should be
>>> pretty straight forward using kubernetes services ,wanted to know your
>>> thoughts if we can follow the same approach to connect prometheus to
>>> frontend
>>>
>>> Thanks and Regards
>>> Sanskar
>>>
>>> On Fri, Apr 2, 2021 at 11:05 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>> wrote:
>>>
>>>> Hi Sanskar,
>>>>
>>>> It could be useful for your dockerized service. Exposing on a different
>>>> port is another solution. It is up to you to decide.
>>>>
>>>> On the other hand, if you deploy to kubernetes you might not need nginx.
>>>>
>>>> Do you have something specific in mind? Eg accessing prometheus metrics
>>>> from react frontend and drawing graphs?
>>>>
>>>> Regards,
>>>> Giannis
>>>>
>>>> On Fri, 2 Apr 2021 at 03:57, SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Giannis
>>>>> I have a doubt:
>>>>> As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to proxy
>>>>> request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of prometheus as
>>>>> well using the same nginx.conf ?
>>>>>
>>>>>
>>>>> Thanks and regards
>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>
>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Giannis
>>>>>> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it right
>>>>>> away.
>>>>>>
>>>>>> Thanks and regards
>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>
>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>
>>>>>>> Have a look at this proposal template
>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for
>>>>>>> general instructions. You can also find others over the internet and
>>>>>>> combine suggestions.
>>>>>>>
>>>>>>> For your proposal I have the following comments:
>>>>>>>
>>>>>>>  - It should be clear the project you are referring to by the
>>>>>>>  official title and a link to the project.
>>>>>>>  - In your project details section I would suggest to be more
>>>>>>>  specific and clear. You can provide a better description based on the info
>>>>>>>  you already have
>>>>>>>  - I suggest using better headlines on your "Problem Statement"
>>>>>>>  section. If you were about to create a table of contents how would those
>>>>>>>  headlines (P1,P2) would look?
>>>>>>>  - You can provide a section summarising all the technologies you
>>>>>>>  will be using. It would be easier for the reader to instantly identify the
>>>>>>>  technology stack without having to read all the sections
>>>>>>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project
>>>>>>>  details) related to any new architecture or implementation, so it is more
>>>>>>>  clear what you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be
>>>>>>>  something like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts,
>>>>>>>  Performance improvement, Extending backend features, User management,
>>>>>>>  Security etc
>>>>>>>
>>>>>>> Thanks,
>>>>>>> Giannis
>>>>>>> --
>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I
>>>>>>>> tried to explain the ideas we discussed and how I plan to implement them ,
>>>>>>>> request you to
>>>>>>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>>>>>>> PFA
>>>>>>>>
>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the
>>>>>>>>> option to the user to register also with his email.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the right
>>>>>>>>> direction.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common
>>>>>>>>> approach we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with Kubernetes we
>>>>>>>>> propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests. Ideally we want
>>>>>>>>> MicroK8s because we also contribute there, and it would be a good chance
>>>>>>>>> for you to be engaged in the future.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email alerts
>>>>>>>>> service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very good
>>>>>>>>> to have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not to
>>>>>>>>> get too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>> I did some research about how to implement frontend and setting
>>>>>>>>>> up monitoring using prometheus, have compiled all my findings into a doc
>>>>>>>>>> which I am attaching with this mail.Please let me know your views on it.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Thanks & Regards
>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring
>>>>>>>>>>> and frontend, we can discuss about specific topic in the issue itself ,
>>>>>>>>>>> will be easy to track stuff.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for monitoring?
>>>>>>>>>>>> There are already solutions which we could integrate. Just take into
>>>>>>>>>>>> account that we want the whole solution to be dockerized and be able to
>>>>>>>>>>>> scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small
>>>>>>>>>>>> testbeds to see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we can
>>>>>>>>>>>> take the discussion from there.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by
>>>>>>>>>>>>> implementing necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc
>>>>>>>>>>>>> using websockets as it should be real time if I understand the
>>>>>>>>>>>>> functionality right.
>>>>>>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator and
>>>>>>>>>>>>> admin roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according to
>>>>>>>>>>>>> me is a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested on
>>>>>>>>>>>>> kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the
>>>>>>>>>>>>>> README are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to
>>>>>>>>>>>>>> have this feature because it is easier for an integrator to understand our
>>>>>>>>>>>>>> APIs and data, and get exactly what you are asking for. You are free to
>>>>>>>>>>>>>> implement any of them if you feel you can deliver them in the proposed
>>>>>>>>>>>>>> timeline.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image url in
>>>>>>>>>>>>>>> sample request body to run the createResource endpoint was not working (was
>>>>>>>>>>>>>>> throwing 400)
>>>>>>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements about
>>>>>>>>>>>>>>> security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack will
>>>>>>>>>>>>>>> be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a react
>>>>>>>>>>>>>>> dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource access
>>>>>>>>>>>>>>> management
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place
>>>>>>>>>>>>>>> CI/CD pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with
>>>>>>>>>>>>>>> CircleCI.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job where
>>>>>>>>>>>>>>> we can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech
>>>>>>>>>>>>>>> stack ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας
>>>>>>>>>>>>>>> και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>>>>>>>>>>>>>>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>>>>>>>>>>>>>>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα
>>>>>>>>>>>>>>> ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <
>>>>>>>>>>>>>>> gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> --
>>>> --
>>>> Ioannis Skitsas
>>>>
>>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων