ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis,

Awaiting your reply to the draft proposal I sent in my previous email.
Please review and let me know how I can develop this further.

Thanks,
Sanskar

On Tue, Apr 6, 2021 at 12:48 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis
> I have submitted the draft proposal taking into account the feedback you
> gave , requesting again to have a look at that and provide your comments.
> Proposal Link: Link
> <https://docs.google.com/document/d/1Y8QcNpfEE6hS5SDUAiXsWQ37TuXsju0pzdGmJYU6vAM/edit#heading=h.48wu77618rar>
>
> Thanks and Regards
> Sanskar Gupta
>
> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:02 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi Sanskar,
>>
>> A user who has edit permissions should be able to access lock endpoints.
>>
>> Cached endpoints are usually accessible by all roles, probably from users
>> having been authenticated. It depends on how someone wants to configure his
>> setup. For example he might expose resources from CMS in the public,
>> whereas others to be protected.
>>
>> Regards,
>> Giannis
>> --
>> Ioannis Skitsas
>>
>>
>>
>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:23 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Giannis
>>> Can you tell me which roles would be able to access the lock and cache
>>> endpoints?
>>>
>>> Thanks
>>> Sanskar Gupta
>>>
>>> On Sun, Apr 4, 2021 at 1:27 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>
>>>> Hi Giannis
>>>> Yeah totally you are right, connecting backend and frontend should be
>>>> pretty straight forward using kubernetes services ,wanted to know your
>>>> thoughts if we can follow the same approach to connect prometheus to
>>>> frontend
>>>>
>>>> Thanks and Regards
>>>> Sanskar
>>>>
>>>> On Fri, Apr 2, 2021 at 11:05 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>
>>>>> It could be useful for your dockerized service. Exposing on a
>>>>> different port is another solution. It is up to you to decide.
>>>>>
>>>>> On the other hand, if you deploy to kubernetes you might not need
>>>>> nginx.
>>>>>
>>>>> Do you have something specific in mind? Eg accessing prometheus
>>>>> metrics from react frontend and drawing graphs?
>>>>>
>>>>> Regards,
>>>>> Giannis
>>>>>
>>>>> On Fri, 2 Apr 2021 at 03:57, SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Giannis
>>>>>> I have a doubt:
>>>>>> As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to proxy
>>>>>> request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of prometheus as
>>>>>> well using the same nginx.conf ?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Thanks and regards
>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>
>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it right
>>>>>>> away.
>>>>>>>
>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>
>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>
>>>>>>>> Have a look at this proposal template
>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for
>>>>>>>> general instructions. You can also find others over the internet and
>>>>>>>> combine suggestions.
>>>>>>>>
>>>>>>>> For your proposal I have the following comments:
>>>>>>>>
>>>>>>>>  - It should be clear the project you are referring to by the
>>>>>>>>  official title and a link to the project.
>>>>>>>>  - In your project details section I would suggest to be more
>>>>>>>>  specific and clear. You can provide a better description based on the info
>>>>>>>>  you already have
>>>>>>>>  - I suggest using better headlines on your "Problem Statement"
>>>>>>>>  section. If you were about to create a table of contents how would those
>>>>>>>>  headlines (P1,P2) would look?
>>>>>>>>  - You can provide a section summarising all the technologies
>>>>>>>>  you will be using. It would be easier for the reader to instantly identify
>>>>>>>>  the technology stack without having to read all the sections
>>>>>>>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project
>>>>>>>>  details) related to any new architecture or implementation, so it is more
>>>>>>>>  clear what you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be
>>>>>>>>  something like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts,
>>>>>>>>  Performance improvement, Extending backend features, User management,
>>>>>>>>  Security etc
>>>>>>>>
>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I
>>>>>>>>> tried to explain the ideas we discussed and how I plan to implement them ,
>>>>>>>>> request you to
>>>>>>>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>>>>>>>> PFA
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the
>>>>>>>>>> option to the user to register also with his email.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the right
>>>>>>>>>> direction.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common
>>>>>>>>>> approach we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with Kubernetes we
>>>>>>>>>> propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests. Ideally we want
>>>>>>>>>> MicroK8s because we also contribute there, and it would be a good chance
>>>>>>>>>> for you to be engaged in the future.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email alerts
>>>>>>>>>> service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very good
>>>>>>>>>> to have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not to
>>>>>>>>>> get too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>> I did some research about how to implement frontend and setting
>>>>>>>>>>> up monitoring using prometheus, have compiled all my findings into a doc
>>>>>>>>>>> which I am attaching with this mail.Please let me know your views on it.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Thanks & Regards
>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring
>>>>>>>>>>>> and frontend, we can discuss about specific topic in the issue itself ,
>>>>>>>>>>>> will be easy to track stuff.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for
>>>>>>>>>>>>> monitoring? There are already solutions which we could integrate. Just take
>>>>>>>>>>>>> into account that we want the whole solution to be dockerized and be able
>>>>>>>>>>>>> to scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small
>>>>>>>>>>>>> testbeds to see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we can
>>>>>>>>>>>>> take the discussion from there.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by
>>>>>>>>>>>>>> implementing necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc
>>>>>>>>>>>>>> using websockets as it should be real time if I understand the
>>>>>>>>>>>>>> functionality right.
>>>>>>>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator and
>>>>>>>>>>>>>> admin roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according to
>>>>>>>>>>>>>> me is a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested on
>>>>>>>>>>>>>> kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the
>>>>>>>>>>>>>>> README are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to
>>>>>>>>>>>>>>> have this feature because it is easier for an integrator to understand our
>>>>>>>>>>>>>>> APIs and data, and get exactly what you are asking for. You are free to
>>>>>>>>>>>>>>> implement any of them if you feel you can deliver them in the proposed
>>>>>>>>>>>>>>> timeline.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image url
>>>>>>>>>>>>>>>> in sample request body to run the createResource endpoint was not working
>>>>>>>>>>>>>>>> (was throwing 400)
>>>>>>>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements about
>>>>>>>>>>>>>>>> security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack will
>>>>>>>>>>>>>>>> be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a react
>>>>>>>>>>>>>>>> dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource access
>>>>>>>>>>>>>>>> management
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place
>>>>>>>>>>>>>>>> CI/CD pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with
>>>>>>>>>>>>>>>> CircleCI.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job where
>>>>>>>>>>>>>>>> we can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech
>>>>>>>>>>>>>>>> stack ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας
>>>>>>>>>>>>>>>> και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>>>>>>>>>>>>>>>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>>>>>>>>>>>>>>>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό
>>>>>>>>>>>>>>>> μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <
>>>>>>>>>>>>>>>> gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>> --
>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>
>>>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων