ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis
Thanks a lot for reviewing , I am good for now , have most of the
information to get started hence will start with the UI part.

Thanks and regards
Sanskar Gupta

On Mon, Apr 12, 2021 at 9:51 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hi Sanskar,
>
> I have made some comments.
>
> Let me know if you need anything else.
>
> Regards,
> Giannis
> --
> Ioannis Skitsas
>
>
>
> On Sat, Apr 10, 2021 at 3:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
>> Hi Giannis,
>>
>> Awaiting your reply to the draft proposal I sent in my previous email.
>> Please review and let me know how I can develop this further.
>>
>> Thanks,
>> Sanskar
>>
>> On Tue, Apr 6, 2021 at 12:48 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Giannis
>>> I have submitted the draft proposal taking into account the feedback
>>> you gave , requesting again to have a look at that and provide your
>>> comments.
>>> Proposal Link: Link
>>> <https://docs.google.com/document/d/1Y8QcNpfEE6hS5SDUAiXsWQ37TuXsju0pzdGmJYU6vAM/edit#heading=h.48wu77618rar>
>>>
>>> Thanks and Regards
>>> Sanskar Gupta
>>>
>>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:02 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>> wrote:
>>>
>>>> Hi Sanskar,
>>>>
>>>> A user who has edit permissions should be able to access lock endpoints.
>>>>
>>>> Cached endpoints are usually accessible by all roles, probably from
>>>> users having been authenticated. It depends on how someone wants to
>>>> configure his setup. For example he might expose resources from CMS in the
>>>> public, whereas others to be protected.
>>>>
>>>> Regards,
>>>> Giannis
>>>> --
>>>> Ioannis Skitsas
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:23 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Giannis
>>>>> Can you tell me which roles would be able to access the lock and cache
>>>>> endpoints?
>>>>>
>>>>> Thanks
>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>
>>>>> On Sun, Apr 4, 2021 at 1:27 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Giannis
>>>>>> Yeah totally you are right, connecting backend and frontend should
>>>>>> be pretty straight forward using kubernetes services ,wanted to know your
>>>>>> thoughts if we can follow the same approach to connect prometheus to
>>>>>> frontend
>>>>>>
>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>> Sanskar
>>>>>>
>>>>>> On Fri, Apr 2, 2021 at 11:05 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>
>>>>>>> It could be useful for your dockerized service. Exposing on a
>>>>>>> different port is another solution. It is up to you to decide.
>>>>>>>
>>>>>>> On the other hand, if you deploy to kubernetes you might not need
>>>>>>> nginx.
>>>>>>>
>>>>>>> Do you have something specific in mind? Eg accessing prometheus
>>>>>>> metrics from react frontend and drawing graphs?
>>>>>>>
>>>>>>> Regards,
>>>>>>> Giannis
>>>>>>>
>>>>>>> On Fri, 2 Apr 2021 at 03:57, SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>> I have a doubt:
>>>>>>>> As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to
>>>>>>>> proxy request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of
>>>>>>>> prometheus as well using the same nginx.conf ?
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it
>>>>>>>>> right away.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Have a look at this proposal template
>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for
>>>>>>>>>> general instructions. You can also find others over the internet and
>>>>>>>>>> combine suggestions.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> For your proposal I have the following comments:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>  - It should be clear the project you are referring to by the
>>>>>>>>>>  official title and a link to the project.
>>>>>>>>>>  - In your project details section I would suggest to be more
>>>>>>>>>>  specific and clear. You can provide a better description based on the info
>>>>>>>>>>  you already have
>>>>>>>>>>  - I suggest using better headlines on your "Problem
>>>>>>>>>>  Statement" section. If you were about to create a table of contents how
>>>>>>>>>>  would those headlines (P1,P2) would look?
>>>>>>>>>>  - You can provide a section summarising all the technologies
>>>>>>>>>>  you will be using. It would be easier for the reader to instantly identify
>>>>>>>>>>  the technology stack without having to read all the sections
>>>>>>>>>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project
>>>>>>>>>>  details) related to any new architecture or implementation, so it is more
>>>>>>>>>>  clear what you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be
>>>>>>>>>>  something like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts,
>>>>>>>>>>  Performance improvement, Extending backend features, User management,
>>>>>>>>>>  Security etc
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I
>>>>>>>>>>> tried to explain the ideas we discussed and how I plan to implement them ,
>>>>>>>>>>> request you to
>>>>>>>>>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>>>>>>>>>> PFA
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the
>>>>>>>>>>>> option to the user to register also with his email.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the right
>>>>>>>>>>>> direction.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common
>>>>>>>>>>>> approach we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with Kubernetes
>>>>>>>>>>>> we propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests. Ideally we
>>>>>>>>>>>> want MicroK8s because we also contribute there, and it would be a good
>>>>>>>>>>>> chance for you to be engaged in the future.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email
>>>>>>>>>>>> alerts service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very
>>>>>>>>>>>> good to have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not
>>>>>>>>>>>> to get too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>> I did some research about how to implement frontend and
>>>>>>>>>>>>> setting up monitoring using prometheus, have compiled all my findings into
>>>>>>>>>>>>> a doc which I am attaching with this mail.Please let me know your views on
>>>>>>>>>>>>> it.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Thanks & Regards
>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring
>>>>>>>>>>>>>> and frontend, we can discuss about specific topic in the issue itself ,
>>>>>>>>>>>>>> will be easy to track stuff.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for
>>>>>>>>>>>>>>> monitoring? There are already solutions which we could integrate. Just take
>>>>>>>>>>>>>>> into account that we want the whole solution to be dockerized and be able
>>>>>>>>>>>>>>> to scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>>>>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>>>>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small
>>>>>>>>>>>>>>> testbeds to see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>>>>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>>>>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>>>>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>>>>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>>>>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>>>>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>>>>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>>>>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>>>>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>>>>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>>>>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we
>>>>>>>>>>>>>>> can take the discussion from there.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by
>>>>>>>>>>>>>>>> implementing necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc
>>>>>>>>>>>>>>>> using websockets as it should be real time if I understand the
>>>>>>>>>>>>>>>> functionality right.
>>>>>>>>>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator
>>>>>>>>>>>>>>>> and admin roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>>>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according
>>>>>>>>>>>>>>>> to me is a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>>>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested
>>>>>>>>>>>>>>>> on kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>>>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>>>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in
>>>>>>>>>>>>>>>>> the README are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we
>>>>>>>>>>>>>>>>> wanted to have this feature because it is easier for an integrator to
>>>>>>>>>>>>>>>>> understand our APIs and data, and get exactly what you are asking for. You
>>>>>>>>>>>>>>>>> are free to implement any of them if you feel you can deliver them in the
>>>>>>>>>>>>>>>>> proposed timeline.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image url
>>>>>>>>>>>>>>>>>> in sample request body to run the createResource endpoint was not working
>>>>>>>>>>>>>>>>>> (was throwing 400)
>>>>>>>>>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements about
>>>>>>>>>>>>>>>>>> security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack will
>>>>>>>>>>>>>>>>>> be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a react
>>>>>>>>>>>>>>>>>> dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource access
>>>>>>>>>>>>>>>>>> management
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in
>>>>>>>>>>>>>>>>>> place CI/CD pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with
>>>>>>>>>>>>>>>>>> CircleCI.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job
>>>>>>>>>>>>>>>>>> where we can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech
>>>>>>>>>>>>>>>>>> stack ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα
>>>>>>>>>>>>>>>>>> αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \&
>>>>>>>>>>>>>>>>>> mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student
>>>>>>>>>>>>>>>>>> developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό
>>>>>>>>>>>>>>>>>> μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <
>>>>>>>>>>>>>>>>>> gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>> --
>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>
>>>>>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων