ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis
I have submitted the proposal and I want to created a repo for frontend ,
have started the UI work based on the sample design in the proposal . I see
I cannot create a repo under sastix for now , so should I create a repo
under my own github account ?
Also for time being I will deploy the frontend to heroku so that you can
monitor the progress.

Thanks and regards
Sanskar Gupta

On Mon, Apr 12, 2021 at 1:05 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis
> Thanks a lot for reviewing , I am good for now , have most of the
> information to get started hence will start with the UI part.
>
> Thanks and regards
> Sanskar Gupta
>
> On Mon, Apr 12, 2021 at 9:51 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi Sanskar,
>>
>> I have made some comments.
>>
>> Let me know if you need anything else.
>>
>> Regards,
>> Giannis
>> --
>> Ioannis Skitsas
>>
>>
>>
>> On Sat, Apr 10, 2021 at 3:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Giannis,
>>>
>>> Awaiting your reply to the draft proposal I sent in my previous email.
>>> Please review and let me know how I can develop this further.
>>>
>>> Thanks,
>>> Sanskar
>>>
>>> On Tue, Apr 6, 2021 at 12:48 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>
>>>> Hi Giannis
>>>> I have submitted the draft proposal taking into account the feedback
>>>> you gave , requesting again to have a look at that and provide your
>>>> comments.
>>>> Proposal Link: Link
>>>> <https://docs.google.com/document/d/1Y8QcNpfEE6hS5SDUAiXsWQ37TuXsju0pzdGmJYU6vAM/edit#heading=h.48wu77618rar>
>>>>
>>>> Thanks and Regards
>>>> Sanskar Gupta
>>>>
>>>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:02 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>
>>>>> A user who has edit permissions should be able to access lock
>>>>> endpoints.
>>>>>
>>>>> Cached endpoints are usually accessible by all roles, probably from
>>>>> users having been authenticated. It depends on how someone wants to
>>>>> configure his setup. For example he might expose resources from CMS in the
>>>>> public, whereas others to be protected.
>>>>>
>>>>> Regards,
>>>>> Giannis
>>>>> --
>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:23 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Giannis
>>>>>> Can you tell me which roles would be able to access the lock and
>>>>>> cache endpoints?
>>>>>>
>>>>>> Thanks
>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>
>>>>>> On Sun, Apr 4, 2021 at 1:27 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>> Yeah totally you are right, connecting backend and frontend should
>>>>>>> be pretty straight forward using kubernetes services ,wanted to know your
>>>>>>> thoughts if we can follow the same approach to connect prometheus to
>>>>>>> frontend
>>>>>>>
>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>> Sanskar
>>>>>>>
>>>>>>> On Fri, Apr 2, 2021 at 11:05 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>
>>>>>>>> It could be useful for your dockerized service. Exposing on a
>>>>>>>> different port is another solution. It is up to you to decide.
>>>>>>>>
>>>>>>>> On the other hand, if you deploy to kubernetes you might not need
>>>>>>>> nginx.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Do you have something specific in mind? Eg accessing prometheus
>>>>>>>> metrics from react frontend and drawing graphs?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Fri, 2 Apr 2021 at 03:57, SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>> I have a doubt:
>>>>>>>>> As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to
>>>>>>>>> proxy request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of
>>>>>>>>> prometheus as well using the same nginx.conf ?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it
>>>>>>>>>> right away.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Have a look at this proposal template
>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for
>>>>>>>>>>> general instructions. You can also find others over the internet and
>>>>>>>>>>> combine suggestions.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> For your proposal I have the following comments:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>  - It should be clear the project you are referring to by the
>>>>>>>>>>>  official title and a link to the project.
>>>>>>>>>>>  - In your project details section I would suggest to be more
>>>>>>>>>>>  specific and clear. You can provide a better description based on the info
>>>>>>>>>>>  you already have
>>>>>>>>>>>  - I suggest using better headlines on your "Problem
>>>>>>>>>>>  Statement" section. If you were about to create a table of contents how
>>>>>>>>>>>  would those headlines (P1,P2) would look?
>>>>>>>>>>>  - You can provide a section summarising all the technologies
>>>>>>>>>>>  you will be using. It would be easier for the reader to instantly identify
>>>>>>>>>>>  the technology stack without having to read all the sections
>>>>>>>>>>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project
>>>>>>>>>>>  details) related to any new architecture or implementation, so it is more
>>>>>>>>>>>  clear what you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be
>>>>>>>>>>>  something like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts,
>>>>>>>>>>>  Performance improvement, Extending backend features, User management,
>>>>>>>>>>>  Security etc
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I
>>>>>>>>>>>> tried to explain the ideas we discussed and how I plan to implement them ,
>>>>>>>>>>>> request you to
>>>>>>>>>>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>>>>>>>>>>> PFA
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the
>>>>>>>>>>>>> option to the user to register also with his email.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the right
>>>>>>>>>>>>> direction.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common
>>>>>>>>>>>>> approach we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with Kubernetes
>>>>>>>>>>>>> we propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests. Ideally we
>>>>>>>>>>>>> want MicroK8s because we also contribute there, and it would be a good
>>>>>>>>>>>>> chance for you to be engaged in the future.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email
>>>>>>>>>>>>> alerts service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very
>>>>>>>>>>>>> good to have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not
>>>>>>>>>>>>> to get too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>> I did some research about how to implement frontend and
>>>>>>>>>>>>>> setting up monitoring using prometheus, have compiled all my findings into
>>>>>>>>>>>>>> a doc which I am attaching with this mail.Please let me know your views on
>>>>>>>>>>>>>> it.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Thanks & Regards
>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to
>>>>>>>>>>>>>>> monitoring and frontend, we can discuss about specific topic in the issue
>>>>>>>>>>>>>>> itself , will be easy to track stuff.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for
>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring? There are already solutions which we could integrate. Just take
>>>>>>>>>>>>>>>> into account that we want the whole solution to be dockerized and be able
>>>>>>>>>>>>>>>> to scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>>>>>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>>>>>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small
>>>>>>>>>>>>>>>> testbeds to see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>>>>>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>>>>>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>>>>>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>>>>>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>>>>>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>>>>>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>>>>>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>>>>>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>>>>>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>>>>>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>>>>>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we
>>>>>>>>>>>>>>>> can take the discussion from there.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by
>>>>>>>>>>>>>>>>> implementing necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc
>>>>>>>>>>>>>>>>> using websockets as it should be real time if I understand the
>>>>>>>>>>>>>>>>> functionality right.
>>>>>>>>>>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator
>>>>>>>>>>>>>>>>> and admin roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>>>>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according
>>>>>>>>>>>>>>>>> to me is a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>>>>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested
>>>>>>>>>>>>>>>>> on kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>>>>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>>>>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in
>>>>>>>>>>>>>>>>>> the README are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we
>>>>>>>>>>>>>>>>>> wanted to have this feature because it is easier for an integrator to
>>>>>>>>>>>>>>>>>> understand our APIs and data, and get exactly what you are asking for. You
>>>>>>>>>>>>>>>>>> are free to implement any of them if you feel you can deliver them in the
>>>>>>>>>>>>>>>>>> proposed timeline.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> url in sample request body to run the createResource endpoint was not
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> working (was throwing 400)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pull Request Link
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> about security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> will be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> react dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource access
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> management
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> place CI/CD pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CircleCI.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> where we can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tech stack ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \&
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>
>>>>>>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων